Menu Close

(8.26) Nếu, sau cuộc họp xác định biểu hiện hoặc cuộc họp 504, nhóm đề xuất đuổi học học sinh (và quý vị chọn không phản đối đề xuất thông qua thủ tục pháp lý), thủ tục về phiên điều trần về đuổi học và kháng cáo bao gồm những gì?

(8.26) Nếu, sau cuộc họp xác định biểu hiện hoặc cuộc họp 504, nhóm đề xuất đuổi học học sinh (và quý vị chọn không phản đối đề xuất thông qua thủ tục pháp lý), thủ tục về phiên điều trần về đuổi học và kháng cáo bao gồm những gì?

Nếu nhóm IEP đưa ra đề xuất đuổi học thì sau đó học khu phải tổ chức phiên điều trần về đuổi học. Phiên điều trần phải được lên lịch tổ chức trong vòng 30 ngày sau khi có quyết định đuổi học học sinh. [Cal. Ed. Code Sec. 48918.] Sau khi phiên điều trần được lên lịch, quý vị có quyền tự động hoãn phiên điều trần về đuổi học trong tối đa 30 ngày để chuẩn bị đầy đủ. [Cal. Ed. Code Sec. 48918(a).] Quý vị nên tham dự phiên điều trần cùng với các chuyên gia và người ủng hộ để đưa ra các lập luận phản đối việc đuổi học (thường là các lập luận đã được trình bày tại cuộc họp xác định biểu hiện).

Một cuộc thảo luận đầy đủ về các thủ tục điều chỉnh phiên điều trần về đuổi học và kháng cáo đối với kết quả của các phiên điều trần đó không nằm trong cẩm nang hướng dẫn này. Quý vị nên tham khảo Mục 48918 – Mục 48926 của Bộ Luật Giáo Dục California để biết thêm thông tin, cũng như các chính sách của học khu dành cho phiên điều trần về đuổi học.