Menu Close

(8.4) Những hành vi nào khiến học khu phải đề xuất đuổi học học sinh?

(8.4) Những hành vi nào khiến học khu phải đề xuất đuổi học học sinh?

Mục 48915(a) của Bộ Luật Giáo Dục California yêu cầu hiệu trưởng hoặc tổng giám đốc đề xuất đuổi học nếu học sinh phạm phải bất kỳ hành vi nào sau đây (trừ khi hiệu trưởng hoặc tổng giám đốc nhận thấy đuổi học là không phù hợp dựa vào hoàn cảnh cụ thể):

  •  Gây thương tổn nghiêm trọng về thể chất cho người khác, ngoại trừ trong trường hợp tự vệ;
  •  Sở hữu dao, chất nổ hoặc vật nguy hiểm khác mà  không sử dụng chúng hợp lý;
  •  Sở hữu bất hợp pháp chất bị kiểm soát;
  •  Ăn cướp hoặc tống tiền; hoặc
  •  Tấn công hoặc bạo hành bất kỳ nhân viên trường học nào.

Hội đồng quản trị của trường có thể ra lệnh đuổi học sinh khi nhận thấy rằng học sinh đã phạm phải một trong những hành vi được liệt kê ở trên và xét thấy rằng:

  •  Các biện pháp cải huấn khác không khả thi hoặc đã thất bại

 nhiều lần; hoặc

  •  Sự hiện diện của học sinh gây ra mối nguy hiểm liên tục đến 

 sự an toàn về thể chất của học sinh hoặc những người khác.

[Cal. Ed. Code Sec. 48915(b).]

Ngoài ra, Mục 48915(c), Bộ Luật Giáo Dục California yêu cầu hiệu trưởng hoặc tổng giám đốc của các trường lập tức đình chỉ và đề xuất đuổi học học sinh phạm phải bất kỳ hành vi nào trong số các hành vi sau đây:

  •  Sở hữu, bán hoặc cung cấp súng;

(2) Chĩa dao vào người khác;

(3) Bán chất bị kiểm soát;

(4) Thực hiện hoặc tìm cách tấn công tình dục hay bạo hành tình dục; hoặc

(5) Sở hữu chất nổ.

Hội đồng quản trị của trường phải ra lệnh đuổi học sinh khi nhận thấy rằng học sinh đã phạm phải một trong những hành vi này. [Cal. Educ. Code Sec. 48915(d).] Tuy nhiên, quy định đuổi học bắt buộc này không thể thi hành đối với một học sinh giáo dục đặc biệt trừ khi học sinh đó đã có đủ các biện pháp bảo vệ theo thủ tục và thực chất được quy định trong chương này và, sau khi áp dụng các biện pháp bảo vệ đó, trường xét thấy học sinh hội đủ điều kiện bị đuổi học.