Menu Close

(8.15) Điều gì xảy ra nếu tôi yêu cầu đánh giá về giáo dục đặc biệt cho con tôi nhưng tôi đã không làm điều đó bằng văn bản?

(8.15) Điều gì xảy ra nếu tôi yêu cầu đánh giá về giáo dục đặc biệt cho con tôi nhưng tôi đã không làm điều đó bằng văn bản?

Luật tiểu bang yêu cầu phải tiến hành đánh giá về giáo dục đặc biệt ngay cả khi phụ huynh đưa ra yêu cầu bằng lời nói. Nhân viên học khu nhận được yêu cầu đó phải hỗ trợ phụ huynh, nếu phụ huynh yêu cầu hỗ trợ, trong việc lập yêu cầu giới thiệu thành văn bản. [Title 5 California Code of Regulations (C.C.R.) Sec. 3021(a).] Yêu cầu đánh giá bằng lời nói, ngay cả khi không được học khu sử dụng, cũng đủ để cho thấy học khu có đủ thông tin về tình trạng khuyết tật đáng ngờ nhằm mục đích tổ chức cuộc họp nhóm IEP để xác định biểu hiện. [34 C.F.R. Sec. 300.534.]

Ngay cả khi quý vị đã đưa ra yêu cầu đánh giá bằng lời nói, quý vị cũng cần viết yêu cầu thành văn bản và gửi cho học khu. Trong thư của mình, quý vị cần yêu cầu đánh giá về các dịch vụ giáo dục đặc biệt một cách cụ thể và cho học khu biết lý do vì sao quý vị cho rằng con quý vị có tình trạng khuyết tật đủ điều kiện. Việc bày tỏ các mối lo ngại là chưa đủ. [Xem Saddleback Valley Unified School District v. Student, OAH Case No. 2010100932.]