Menu Close

(8.9) Làm thế nào để tôi chuẩn bị cho cuộc họp xác định biểu hiện?

(8.9) Làm thế nào để tôi chuẩn bị cho cuộc họp xác định biểu hiện?

Quý vị nên chuẩn bị để thảo luận mỗi câu hỏi mà phải được trả lời trước khi học khu đề xuất đuổi học con quý vị. Nhóm IEP xác định biểu hiện phải đồng ý rằng hành vi của con quý vị không liên quan trực tiếp đến tình trạng khuyết tật của trẻ và IEP đã được thực hiện đúng cách trước khi học khu thay đổi việc xếp lớp cho học sinh giáo dục đặc biệt.  Quý vị có thể sử dụng nhân viên của học khu (nếu họ đồng ý với lập trường của quý vị) hoặc tài liệu của trường học, các chuyên gia độc lập, nhà cung cấp dịch vụ và thông tin quý vị có để hỗ trợ quan điểm của mình.  Do đó, nếu chưa làm như vậy, quý vị cần xem xét xin ý kiến của chuyên gia tâm lý hoặc chuyên gia tư vấn độc lập cho hai câu hỏi mà nhóm phải trả lời. Quý vị cần đưa chuyên gia đó (hoặc báo cáo của họ) đến cuộc họp. Quý vị cũng cần cân nhắc đưa người bênh vực hoặc luật sư đến cuộc họp xác định biểu hiện, nếu có thể.

Là một phần của quy trình biện hộ tại cuộc họp IEP xác định biểu hiện, quý vị cần xem xét liệu tất cả các phần của IEP đã được thực hiện hay chưa. Các dịch vụ được ghi trong IEP có thực sự được cung cấp tại thời điểm xảy ra hành vi được đề cập không? Nếu đã có BIP thì kế hoạch này có được thực hiện theo yêu cầu của IEP tại thời điểm xảy ra hành vi không? Nếu IEP bao gồm BIP hoặc mục tiêu giải quyết các vấn đề về hành vi nghiêm trọng, nhóm xác định biểu hiện rất có thể sẽ nhận thấy rằng các hành vi đó có liên quan đến tình trạng khuyết tật của con quý vị. Ngoài ra, quý vị cũng cần xem xét liệu học khu đã đáp ứng tất cả nhu cầu về hành vi của con quý vị hay chưa. Các vấn đề về hành vi có thể hiện rõ ràng trước khi xảy ra hành vi sai trái dẫn đến cuộc họp xác định biểu hiện không? Nếu có, FBA đã bao giờ được thực hiện chưa? Có sẵn kế hoạch hành vi phải không? IEP có nêu rõ một vài quy mô hoặc loại lớp học nhất định; một kiểu môi trường lớp học; hoặc chương trình giảng dạy cụ thể hoặc các sửa đổi khác không? Nếu có, các phần IEP đó có được cung cấp tại thời điểm xảy ra hành vi sai trái được đề cập không? Nếu các vấn đề về hành vi đang diễn ra không được nhân viên giải quyết một cách phù hợp, quý vị có thể thuyết phục học khu rằng học sinh không nên bị đề xuất đuổi học.