Menu Close

(8.2) Những hành vi nào có thể khiến cả học sinh bình thường và học sinh giáo dục đặc biệt bị đình chỉ hoặc đuổi học?

(8.2) Những hành vi nào có thể khiến cả học sinh bình thường và học sinh giáo dục đặc biệt bị đình chỉ hoặc đuổi học?

Học sinh khuyết tật có thể bị đình chỉ vì bất kỳ hành vi sai trái nào có trong danh sách bên dưới được áp dụng cho tất cả học sinh, cho dù hành vi sai trái đó là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của trẻ. Việc đình chỉ hoặc đuổi học vì bất kỳ hành vi nào trong số này phải liên quan đến hoạt động tại trường hoặc việc đi học. Điều này bao gồm hành vi sai trái xảy ra trong khuôn viên trường học, trong khi đi đến hoặc rời khỏi trường, trong bữa trưa (dù ở trong hay ngoài khuôn viên trường), trong hoạt động được trường tài trợ, hoặc trong khi đi đến hoặc rời khỏi hoạt động được trường tài trợ. [Cal. Ed. Code Sec. 48900(s).] Những căn cứ được chấp nhận để thực hiện hành động kỷ luật theo Mục 48900, Bộ Luật Giáo Dục California là:

 • Gây ra hoặc đe dọa gây thương tổn về thể chất cho người khác;
 • Cố tình sử dụng vũ lực hoặc bạo lực với một người nào đó, ngoại trừ trong trường hợp tự vệ;
 • Sở hữu dao, súng, chất nổ hoặc vật nguy hiểm khác mà không được ban lãnh đạo trường học cho phép, hay cung cấp vật như vậy;
 • Sở hữu, sử dụng, bán hoặc cung cấp bất hợp pháp chất bị kiểm soát, đồ uống có cồn hoặc chất gây độc dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc chịu ảnh hưởng của chất bị kiểm soát, đồ uống có cồn hoặc chất gây độc đó;
 • Cung cấp một chất bị xuyên tạc là chất bị kiểm soát, đồ uống có cồn hoặc chất gây độc;
 • Thực hiện hoặc tìm cách thực hiện một vụ cướp hoặc tống tiền;
 • Làm hỏng hoặc tìm cách làm hỏng tài sản của trường học hoặc cá nhân;
 • Lấy cắp hoặc tìm cách lấy cắp tài sản của trường học hoặc cá nhân;
 • Sở hữu hoặc sử dụng trái phép thuốc lá;
 • Có hành vi tục tĩu hay có hành vi xúc phạm hoặc hành động thô tục một cách thường xuyên;
 • Mua bán dụng cụ dùng ma túy;
 • Làm gián đoạn hoạt động của trường hoặc cố tình thách thức ban lãnh đạo trường học. Học sinh từ tuổi mẫu giáo đến lớp 3 không bị đình chỉ vì hành vi này và học sinh từ tuổi mẫu giáo đến lớp 12 không bị đề xuất đuổi học. [Cal. Ed. Code Sec. 48900(k)(2)] Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, lệnh cấm đình chỉ vì sự thách thức cố ý sẽ áp dụng cho học sinh lớp 4 và lớp 5, và trong 5 năm, lệnh này cũng sẽ áp dụng cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 8. [Cal Ed. Code Sec. 48900(k).];
 • Cố ý nhận tài sản trường học hoặc cá nhân bị lấy cắp;
 • Sở hữu súng giả có vẻ là thật;
 • Thực hiện hoặc tìm cách thực hiện tấn công tình dục, thực hiện bạo hành tình dục;
 • Quấy rối, đe dọa hoặc hăm dọa học sinh là nhân chứng trong quy trình kỷ luật của trường học;
 • Bắt nạt hoặc tìm cách bắt nạt. (Bắt nạt bao gồm các hành động có thể gây tổn hại nghiêm trọng về cơ thể hoặc làm mất danh dự hay làm ô nhục cá nhân);
 • Tham gia bắt nạt, cho dù trực tiếp hoặc qua hình thức điện tử (ví dụ: qua email, tin nhắn văn bản hoặc trên phương tiện truyền thông xã hội);
 • Tham gia quấy rối tình dục mà một người cùng giới tính với nạn nhân coi là đủ nghiêm trọng hoặc có sức ảnh hưởng đến mức có tác động tiêu cực đến năng lực học thuật của nạn nhân hoặc tạo ra môi trường giáo dục đáng sợ, thù địch hoặc gây khó chịu [Cal. Ed. Code Sec. 48900.2];
 • Gây ra, cố gắng gây ra, đe dọa gây ra hoặc tham gia vào các hành vi bạo lực thù địch, được định nghĩa là gây thương tích hoặc can thiệp vào việc thực hiện bất kỳ quyền lợi hợp pháp hoặc pháp lý nào khác của một người vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, tổ tiên, nguồn gốc quốc gia, tình trạng khuyết tật, giới tính hoặc khuynh hướng tình dục của người đó hoặc vì sự nhận biết các yếu tố này của người đó [Cal. Ed. Code Sec. 48900.3, Cal. Penal Code Secs. 422.6 & 422.55];
 • Cố ý tham gia quấy rối, đe dọa hoặc hăm dọa, nhắm vào nhân viên hoặc học sinh của học khu và hành vi đó đủ nghiêm trọng để làm gián đoạn bài học trên lớp, tạo ra sự rối loạn đáng kể và xâm phạm quyền của học sinh hoặc nhóm bằng cách tạo ra môi trường giáo dục đáng sợ hoặc thù địch [Cal. Ed. Code Sec. 48900.4]; và
 • Có hành vi đe dọa khủng bố đối với nhân viên trường học hoặc tài sản trường học. Những hành vi này bao gồm mọi tuyên bố bằng lời nói hoặc văn bản đe dọa phạm tội dẫn đến tử vong, thương tích cơ thể nghiêm trọng hoặc thiệt hại tài sản vượt quá $1000 [Cal. Ed. Code Sec. 48900.7.]

Việc đình chỉ hoặc đuổi học vì bất kỳ hành vi nào trong số này phải liên quan đến hoạt động tại trường hoặc việc đi học. Điều này bao gồm hành vi sai trái xảy ra trong khuôn viên trường học, trong khi đi đến hoặc rời khỏi trường, trong bữa trưa (dù ở trong hay ngoài khuôn viên trường), trong hoạt động được trường tài trợ, hoặc trong khi đi đến hoặc rời khỏi hoạt động được trường tài trợ. [Cal. Ed. Code Sec. 48900(s).]