Menu Close

(8.27) Học khu đề xuất đưa con tôi ra khỏi trường vì vấn đề hành vi của trẻ và đang đề xuất biện pháp xếp lớp cho trẻ là hướng dẫn tại nhà. Học khu có thể làm vậy không?

(8.27) Học khu đề xuất đưa con tôi ra khỏi trường vì vấn đề hành vi của trẻ và đang đề xuất biện pháp xếp lớp cho trẻ là hướng dẫn tại nhà. Học khu có thể làm vậy không?

Có. Tuy nhiên, bất kỳ chương trình hướng dẫn tại nhà nào cũng phải được thiết kế đặc biệt để đảm bảo rằng tiến bộ đối với kết quả và mục tiêu vẫn tiếp tục, ngay cả khi chương trình đang được cung cấp tại nhà học sinh. Luật cũng yêu cầu học sinh có quyền tiếp cận (và đạt được tiến bộ trong) chương trình giáo dục phổ thông. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i).] Tất cả các quy trình tương tự phải được tuân thủ bởi nhóm IEP trong việc phát triển IEP cho học sinh được hướng dẫn tại nhà như được tuân theo đối với bất kỳ học sinh giáo dục đặc biệt nào khác. [U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs, Letter to Boney (1991) 18 IDELR 537.] Luật tiểu bang có quy tắc bổ sung về cung cấp hướng dẫn tại nhà cho học sinh khuyết tật. Các quy tắc bao gồm yêu cầu về việc nhóm IEP phải có báo cáo từ bác sĩ hoặc chuyên gia tâm lý và báo cáo này phải có ngày dự kiến cho học sinh trở lại trường. [5 C.C.R. Sec. 3051.4.]

Hướng dẫn tại nhà cũng dành cho học sinh giáo dục phổ thông bị khuyết tật tạm thời và những học sinh này được cung cấp một giờ hướng dẫn mỗi ngày. [Cal. Ed. Code Sec. 48206,3.] Dịch vụ này khác với sắp xếp và hướng dẫn cá nhân tại nhà theo IDEA cho các mục đích cung cấp FAPE cho trẻ khuyết tật. Cả hai dịch vụ thường được gọi là “hướng dẫn tại nhà/bệnh viện”, nhưng hướng dẫn tại nhà dành cho học sinh có IEP phải tiếp tục cung cấp FAPE. [Xem Student v. Tehachapi Unified School District, OAH Case No. 2015060035.]

Hướng dẫn tại nhà, một trong những sắp xếp bị hạn chế nhiều nhất, là tùy chọn chương trình giáo dục có sẵn cho học sinh khuyết tật không thể học trong môi trường trường học công lập. Thông thường, học sinh trong cách sắp xếp này có nhu cầu sức khỏe quan trọng, bệnh tật hoặc tình trạng khuyết tật tạm thời hoặc những thách thức quan trọng về hành vi. Sắp xếp này không được sử dụng để thay thế cho việc cung cấp hỗ trợ hành vi trong môi trường lớp học. Trong hướng dẫn gần đây, OSERS tuyên bố rằng cách sắp xếp là hướng dẫn tại nhà có thể cho thấy rằng sắp xếp cho trẻ trong môi trường ít bị hạn chế nhất có thể không phù hợp. [OSERS, Dear Colleague Letter on the Inclusion of Behavioral Supports in Individualized Education Plans, có tại: https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/school-discipline/files/dcl-on-pbis-in-ieps–08-01-2016.pdf.]