Menu Close

(8.24) Có luật nào cấm một số chương trình hoặc phương pháp can thiệp hành vi một cách cụ thể không?

(8.24) Có luật nào cấm một số chương trình hoặc phương pháp can thiệp hành vi một cách cụ thể không?

Có. Theo luật tiểu bang, “các biện pháp can thiệp khẩn cấp” như kiềm chế hoặc cách ly chỉ có thể được sử dụng khi:

 •  Con quý vị có các hành vi tự phát, không đoán trước được, và
 •  Hành vi thể hiện một mối nguy hiểm gây tổn hại thể chất nghiêm trọng cho học sinh đó hoặc cho học sinh khác, và
 •  Hành vi nguy hiểm không thể ngăn chặn ngay lập tức bằng các phản ứng ít hạn chế hơn so với sự can thiệp khẩn cấp.

Không thể sử dụng biện pháp can thiệp khẩn cấp thay cho kế hoạch can thiệp hành vi tích cực, kéo dài hơn mức cần thiết để kiềm chế hành vi hoặc liên quan đến việc sử dụng vũ lực vượt quá giới hạn thích đáng và cần thiết tùy vào tình huống. [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1.]

Luật tiểu bang có những hướng dẫn rất cụ thể về việc xử lý và ghi lại các trường hợp khẩn cấp về hành vi. Sau khi sử dụng biện pháp can thiệp khẩn cấp, trường học phải liên hệ với phụ huynh/người giám hộ trong vòng một ngày học. Ngoài ra, trường học phải hoàn thành Báo Cáo Hành Vi Khẩn Cấp (Báo Cáo Hành Vi Khẩn Cấp, BER) “ngay lập tức”, báo cáo này sẽ được lưu trong hồ sơ của học sinh. BER phải bao gồm:

 •  Tên và tuổi của cá nhân có nhu cầu đặc biệt;
 •  Môi trường và địa điểm xảy ra sự cố;
 •  Tên của nhân viên hoặc những người liên quan;
 •  Mô tả về sự cố và biện pháp can thiệp khẩn cấp đã sử dụng và học sinh hiện có BIP hay không; và
 •  Chi tiết về bất kỳ thương tích nào mà học sinh hoặc những người khác,   bao gồm cả nhân viên phải chịu.

[Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(e).]

Tất cả BER phải được chuyển ngay đến và được xem xét bởi người quản lý được chỉ định. [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(f).] Nếu BER viết về một học sinh không có BIP, trường học phải lên lịch cuộc họp IEP trong vòng 2 ngày để thảo luận xem có cần BIP hay không. Nếu học sinh có BIP và sự cố liên quan đến vấn đề hành vi nghiêm trọng chưa từng thấy trước đây hoặc biện pháp can thiệp được thiết kế trước đó không hiệu quả, IEP sẽ họp để xác định xem có nên sửa đổi BIP hay không. [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(g)-(h).]

Ngay cả trong trường hợp khẩn cấp (và trong tất cả các dịch vụ hành vi khác), các biện pháp can thiệp khẩn cấp mà học khu sử dụng không được gây đau đớn hoặc chấn thương. [Cal. Ed. Code Secs. 56520(a)(4), 56521.2(a).] Các biện pháp can thiệp khẩn cấp bị cấm cụ thể bao gồm:

 • Gây đau đớn về thể chất, bao gồm nhưng không giới hạn ở sốc điện;
 • Phun thuốc xịt, sương hoặc các chất độc hại hoặc khó chịu gần mặt học sinh;
 • Từ chối cung cấp giấc ngủ, thức ăn, nước, nơi nghỉ ngơi, giường, sự thoải mái  thể chất thích hợp hoặc việc sử dụng các tiện nghi phòng tắm;
 • Bắt học sinh phải chịu sự ngược đãi bằng lời nói, giễu cợt hoặc làm nhục;
 • Sử dụng vật làm bất động đồng thời cả tứ chi;
 • Phòng cách ly khóa kín;
 • Loại trừ sự giám sát thích hợp đối với cá nhân; và
 • Không cho cá nhân sử dụng một hoặc nhiều giác quan.

[Cal. Educ. Code Sec. 56521.2(a).]

Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp về hành vi, nhân viên trường học được đào tạo phù hợp có thể sử dụng biện pháp khống chế bắt nằm sấp. [Cal. Ed. Code Sec. 56521.1(d)(2).]