Menu Close

(8.3) Học khu có thể sử dụng giải pháp thay thế cho đình chỉ hoặc đuổi học không?

(8.3) Học khu có thể sử dụng giải pháp thay thế cho đình chỉ hoặc đuổi học không?

Có. Đình chỉ chỉ phù hợp sau khi các biện pháp cải huấn khác không mang lại hành vi đúng đắn.  Các biện pháp cải huấn khác bao gồm, nhưng không giới hạn ở: cuộc họp giữa nhân viên nhà trường và phụ huynh, giới thiệu để được thẩm định giáo dục đặc biệt và phương pháp hỗ trợ hành vi tích cực với những can thiệp theo cấp bậc.  Học khu nên sử dụng giải pháp thay thế đình chỉ hoặc đuổi học để giải quyết các vấn đề trốn học, chậm trễ và các trường hợp vắng mặt trong hoạt động của trường. [Cal. Ed. Code Sec. 48900(w).]

Tổng giám đốc có quyền quyết định sử dụng phương pháp thay thế, như lớp học kiểm soát cơn giận, thay vì đình chỉ hoặc đuổi học. [Cal. Ed. Code Sec. 48900(v).] Học khu cũng có thể áp dụng chính sách ủy quyền cho giáo viên yêu cầu phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh bị đình chỉ tham dự vào một phần trong ngày học ở lớp của con họ hoặc trẻ được họ bảo trợ. [Cal. Ed. Code Sec. 48900.1.]