Menu Close

(8.6) Con tôi có thể được yêu cầu chấp hành đình chỉ ở trường không?

(8.6) Con tôi có thể được yêu cầu chấp hành đình chỉ ở trường không?

Có. Hiệu trưởng có thể chỉ định học sinh chấp hành đình chỉ ở trường. [Cal. Ed. Code Sec. 48911.1.] Nhân viên trường học phải thông báo cho phụ huynh hoặc người giám hộ bằng văn bản khi một học sinh được chỉ định vào phòng đình chỉ trong trường lâu hơn một tiết học. [Cal. Ed. Code Sec. 48911.1(d).] Đối với học sinh khuyết tật, những ngày đình chỉ trong trường được tính là một lần đình chỉ hướng đến “thay đổi về xếp lớp” trừ khi học sinh có cơ hội tiếp tục tham gia một cách thích hợp chương trình giảng dạy chung, tiếp tục nhận các dịch vụ được chỉ định trong IEP của học sinh và tiếp tục tham gia cùng những trẻ không khuyết tật trong phạm vi áp dụng ở lớp học hiện tại của trẻ. [71 Fed. Reg. 46715 (Aug. 14, 2006).]