Menu Close

(8.13) Học khu có phải tiếp tục cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt cho con tôi nếu con tôi bị đình chỉ trong hơn 10 ngày hoặc nếu con tôi bị đuổi học không?

(8.13) Học khu có phải tiếp tục cung cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt cho con tôi nếu con tôi bị đình chỉ trong hơn 10 ngày hoặc nếu con tôi bị đuổi học không?

Có. Không giống như học sinh giáo dục phổ thông, học sinh khuyết tật phải tiếp tục nhận được giáo dục công phù hợp miễn phí (FAPE) trong bất kỳ khoảng thời gian đình chỉ nào dài hơn 10 ngày, trong bất kỳ khoảng thời gian xếp lớp tạm thời nào và trong bất kỳ khoảng thời gian đuổi học nào. [20 U.S.C. Secs. 1412(a)(1) & 1415(k)(1)(D); 34 C.F.R. Sec. 300.530(d).] Các dịch vụ mà con quý vị nhận được trong những trường hợp này phải cho phép trẻ tiếp tục tham gia chương trình giảng dạy chung và tiếp tục tiến bộ để đạt được các mục tiêu IEP và nhận được thẩm định và dịch vụ hành vi cần thiết. [20 U.S.C. Sec. 1415(k)(1)(D); 34 C.F.R. Secs. 300.530(d)(1)(i) & (ii).]