Menu Close

(8.22) Nếu con tôi bị đuổi học, đâu là những quy tắc điều chỉnh việc con tôi nhập học ở học khu mới?

(8.22) Nếu con tôi bị đuổi học, đâu là những quy tắc điều chỉnh việc con tôi nhập học ở học khu mới?

Con quý vị có thể được nhận vào trường ở học khu khác chỉ khi:

 •  Trẻ có nơi cư trú hợp pháp trong khu vực tài phán của học khu mới;

 hoặc

 •  Học khu hiện tại của trẻ cấp cho trẻ quyền thuyên chuyển liên học khu.

[Cal. Ed. Code Secs. 46600(c) (thuyên chuyển cho học sinh bị đuổi học), 46601 (kháng cáo) & 46603 (nhập học tạm thời).]

Học khu mới có thể yêu cầu thông tin và/hoặc đề xuất từ học khu cũ và sau đó sẽ tổ chức phiên điều trần để xác định con quý vị có tiếp tục gây nguy hiểm cho học sinh hoặc nhân viên của học khu mới hay không. [Cal. Ed. Code Secs. 48915.1(a)-(b).] Phiên điều trần được tiến hành theo các quy tắc và quy trình giống hệt như các phiên điều trần về đuổi học thông thường. [Cal. Ed. Code Sec. 48918.] Nếu, sau phiên điều trần, học khu xác định rằng con quý vị tiếp tục gây nguy hiểm, học khu có thể đưa ra điều kiện ghi danh về việc tham gia một chương trình cụ thể hoặc có thể từ chối yêu cầu được nhập học. [Cal. Ed. Code Secs. 48915.1(c)-(d).] Nếu học khu xác định rằng con quý vị không tiếp tục gây nguy hiểm, học khu phải nhận trẻ vào một trong số các trường của họ trong thời gian còn lại của khoảng thời gian đuổi học, miễn là con quý vị có nơi cư trú ở học khu mới hoặc đã nhận được quyền thuyên chuyển liên học khu. [Cal. Ed. Code Sec. 48915.1(e).] Nếu quý vị không thông báo cho học khu mới về việc bị đuổi khỏi học khu cũ và học khu mới phát hiện ra thì sự việc không tiết lộ phải được ghi lại và có thể được thảo luận tại phiên điều trần về nhập học lại được mô tả ở trên.

Tuy nhiên, nếu con quý vị bị đuổi học vì bất kỳ lý do nào trong số các lý do sau đây, trẻ không được ghi danh vào bất kỳ học khu nào khác ở California trong thời gian bị đuổi học, trừ khi đó là trường cộng đồng của hạt hoặc trường tòa án vị thành niên:

 •  Gây thương tổn nghiêm trọng về thể chất cho người khác (ngoại trừ trong trường hợp tự vệ);
 •  Sở hữu dao, chất nổ hoặc vật nguy hiểm khác  và không sử dụng chúng một cách hợp lý ở trường học hoặc trong các hoạt động bên ngoài khuôn viên trường học;
 •  Sở hữu chất bị kiểm soát;
 •  Tham gia trộm cướp hoặc tống tiền;
 •  Tấn công hoặc bạo hành;
 •  Sở hữu hoặc bán súng;
 •  Chĩa dao;
 •  Bán chất bị kiểm soát; hoặc
 •  Tấn công tình dục.

[Cal Ed. Code Secs. 48915.1, 48915(a) & (c), 48915.2(a).]

Sau khi kết thúc khoảng thời gian đuổi học (vì bất kỳ lý do nào ở trên), con quý vị có thể được nhận vào học khu mới nếu trẻ đáp ứng các yêu cầu về nơi cư trú hoặc thuyên chuyển liên học khu. Việc nhập học sẽ chỉ được xem xét nếu sau phiên điều trần, học khu mới xác định được rằng trẻ không tiếp tục gây nguy hiểm.

Nếu con quý vị bị đuổi học và được ghi danh lại ở học khu mới, học khu mới phải tiếp tục cung cấp cho con quý vị giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan tương đương với IEP hiện tại của con quý vị.