Menu Close

(8.21) Con tôi có những quyền gì để trở lại trường ở học khu đã đuổi học trẻ?

(8.21) Con tôi có những quyền gì để trở lại trường ở học khu đã đuổi học trẻ?

Ủy Ban Giáo Dục (Board of Education) của học khu phải chấp hành các quy tắc và quy định của địa phương mà quy định quy trình xử lý yêu cầu nhận lại học sinh đã bị đuổi học. Tuy nhiên, quy trình nhập học lại không tự động. Học khu phải quyết định rằng con quý vị có thể được học khu nhận lại. [Cal. Ed. Code Sec. 48916.]

Sau khi biểu quyết để đuổi học con quý vị, Ủy Ban có thể tạm dừng thi hành lệnh đuổi học trong thời gian tối đa một năm. Trong thời gian đó, con quý vị sẽ “bị quản chế”. Quản chế có thể bị hủy bỏ và lệnh đuổi học được thi hành, nếu con quý vị thực hiện bất kỳ hành vi nào khiến trẻ có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học hoặc bất kỳ hành vi nào vi phạm quy tắc ứng xử của học sinh. Sau một năm quản chế thành công, con quý vị phải được trở lại tình trạng học tập như trước. Học khu có thể, nhưng không bắt buộc phải, hủy bỏ hồ sơ ghi chép về mọi thông tin liên quan đến lệnh đuổi học đã tạm hoãn của con quý vị. [Cal. Ed. Code Sec. 48917.]

Lệnh đuổi học con quý vị phải nêu rõ ngày mà con quý vị có thể đăng ký để nhập học lại. Ngày đó không được muộn hơn ngày cuối cùng của học kỳ đến sau học kỳ xảy ra việc đuổi học, nhưng có thể sớm hơn. Lệnh có thể bao gồm kế hoạch phục hồi mà con quý vị phải tuân thủ trong thời gian bị đuổi học. Lệnh cũng có thể bao gồm thẩm định vào thời điểm đăng ký nhập học lại. Kế hoạch cũng có thể bao gồm đề xuất về cải thiện năng lực học thuật, dạy kèm, thẩm định giáo dục đặc biệt, đào tạo việc làm, tư vấn, việc làm, dịch vụ cộng đồng hoặc các chương trình phục hồi khác. [Cal. Ed. Code Sec. 48916.] Nếu có bất kỳ lý do đuổi học nào liên quan đến chất bị kiểm soát hoặc rượu, học khu có thể yêu cầu, như một điều kiện nhập học lại và với sự chấp thuận của quý vị, con quý vị đăng ký vào chương trình cai nghiện ma túy được hạt hỗ trợ. [Cal. Ed. Code Sec. 48916,5.]