Menu Close

(8.20) Tôi có những quyền gì nếu tôi không đồng ý với quyết định của Mục 504 về hành vi của con tôi?

(8.20) Tôi có những quyền gì nếu tôi không đồng ý với quyết định của Mục 504 về hành vi của con tôi?

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định cho rằng hành vi không liên quan đến tình trạng khuyết tật của học sinh — hoặc không đồng ý với đề xuất xếp lớp trong những trường hợp mà hành vi được xác định là bắt nguồn từ tình trạng khuyết tật — quý vị có thể yêu cầu phiên điều trần Mục 504. Các quy định yêu cầu rằng phiên điều trần phải công bằng và phụ huynh có cơ hội tham gia cũng như được luật sư đại diện. [34 C.F.R. 104.36.] Không giống như quy trình kỷ luật trong giáo dục đặc biệt, mỗi học khu sẽ thiết lập quy trình điều trần Mục 504 của riêng mình. Học khu tự chọn viên chức điều trần để đưa ra quyết định cho sự bất đồng.  OCR tuyên bố rằng nhân viên và thành viên hội đồng của học khu không được đảm nhận vai trò nhân viên điều trần. Nếu học khu khác ký hợp đồng với học khu của quý vị để cung cấp dịch vụ cho học sinh khuyết tật, nhân viên của học khu đó cũng bị cấm đảm nhận vai trò nhân viên điều trần. [Letter to Anonymous,18 IDELR 230 (OCR 1991).]

Có sự khác biệt quan trọng khác giữa quy trình kỷ luật trong giáo dục đặc biệt và trong Mục 504.  Không giống như quy trình kỷ luật của IDEA, quy trình của Mục 504 không có quy định “giữ nguyên trạng”. Do đó, việc xếp lớp của học sinh Mục 504 có thể thay đổi hoặc học sinh có thể bị đuổi học trong khi phiên điều trần Mục 504 vẫn đang chờ xử lý. Tuy nhiên, OCR đề xuất rằng việc thay đổi xếp lớp của học sinh trước khi phụ huynh phản đối quyết định “có vẻ làm giảm các quyền được cung cấp theo thủ tục pháp lý”, và đề xuất rằng “hệ thống thủ tục pháp lý công bằng sẽ bao gồm việc học khu chờ kết quả của quy trình trước khi thực hiện thay đổi”. [Letter to Zirkel,22 IDELR 667(1995).]

Nếu hành vi liên quan đến việc sử dụng rượu hoặc ma túy bất hợp pháp hiện tại, học khu có thể thực hiện hành động kỷ luật với học sinh khuyết tật ở mức độ tương tự như thực hiện hành động kỷ luật với học sinh không khuyết tật. Thủ tục pháp lý được thảo luận ở trên không áp dụng khi hành động kỷ luật là do việc sử dụng ma túy bất hợp pháp hoặc rượu của học sinh khuyết tật. [29 U.S.C. Sec. 705(20)(C)(iv).]