Menu Close

(8.19) Có bất kỳ quy tắc đặc biệt nào điều chỉnh việc kỷ luật học sinh được xác định là bị khuyết tật theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973 không?

(8.19) Có bất kỳ quy tắc đặc biệt nào điều chỉnh việc kỷ luật học sinh được xác định là bị khuyết tật theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973 không?

Mục 504 yêu cầu trường học đánh giá học sinh được cho là bị khuyết tật trước khi thực hiện xếp lớp lần đầu cho học sinh và trước khi có bất kỳ thay đổi quan trọng tiếp theo nào trong việc xếp lớp cho học sinh. [34 C.F.R. Sec. 104.35(a).] Theo OCR, việc loại trừ học sinh trong hơn 10 ngày liên tiếp, loại trừ trong một khoảng thời gian không xác định và loại trừ vĩnh viễn học sinh (đuổi học) có thể tạo thành những thay đổi quan trọng về xếp lớp theo Mục 504. Một loạt các lần đình chỉ, mỗi lần kéo dài 10 ngày hoặc ít hơn, có thể tạo ra “tần suất liên tiếp loại trừ”, cũng có thể là thay đổi quan trọng về xếp lớp. [Office of Civil Rights, Letter re: Akron City School Dist., 19 IDELR 542 (Nov. 18, 1992) (cited in Parents of Student W. v. Puyallup Sch. Dist., No. 3, 31 F.3d 1489, 1495 (9th Cir. 1994).]

Trước khi thay đổi việc xếp lớp cho học sinh Mục 504, học khu phải tiến hành đánh giá lại học sinh để xác định có phải hành vi sai trái được đề cập bắt nguồn từ tình trạng khuyết tật của học sinh hay không và, nếu đúng, việc xếp lớp hiện tại của học sinh đã phù hợp hay chưa. [34 C.F.R. Sec. 104.35(d).] Ở bước đầu tiên trong đánh giá lại, học khu phải xác định có phải hành vi sai trái bắt nguồn từ tình trạng khuyết tật của học sinh hay không. Quyết định này có thể được đưa ra bởi nhóm người đã đưa ra quyết định xếp lớp ban đầu cho học sinh Mục 504. Nhóm này phải được cung cấp thông tin đánh giá tâm lý gần đây, liên quan đến hành vi. Quyết định này sẽ không được đưa ra bởi những người chịu trách nhiệm về quy trình kỷ luật thông thường của học khu, như những người quản lý thiếu chuyên môn và kiến thức cá nhân về học sinh. Tuy nhiên, những người này có thể tham gia với tư cách là thành viên của nhóm quyết định xếp lớp.

Nếu xác định được rằng hành vi sai trái của học sinh Mục 504 bắt nguồn từ tình trạng khuyết tật, nhóm đánh giá phải tiếp tục thực hiện đánh giá để xác định việc xếp lớp hiện tại của học sinh có phù hợp hay không. Cho dù hành vi bắt nguồn từ tình trạng khuyết tật và mức độ phù hợp của việc xếp lớp hiện tại đã được đánh giá; đánh giá đó, có lẽ sẽ nhận thấy rằng việc xếp lớp không phù hợp và có thể dẫn đến sự thay đổi vĩnh viễn về xếp lớp và/hoặc dịch vụ.

Nếu xác định được rằng hành vi sai trái không phải bắt nguồn từ tình trạng khuyết tật của học sinh, học sinh có thể bị đuổi học theo cách giống như học sinh không khuyết tật. Trong tình huống đó, Mục 504 và ADA sẽ cho phép dừng tất cả các dịch vụ giáo dục dành cho chỉ học sinh Mục 504. Tiêu chuẩn đuổi học 504 khác với những tiêu chuẩn áp dụng cho học sinh hội đủ điều kiện nhận dịch vụ theo IDEA. [Discipline of Student with Disabilities in Elementary and Secondary Schools, OCR, October 1996, available at: http://corporate.findlaw.com/law-library/discipline-of-students-with-disabilities-in-elementary-and.html.]