Menu Close

(8.18) Con tôi có thể bị loại trừ ra khỏi phần dịch vụ đưa đón trong chương trình của trường không?

(8.18) Con tôi có thể bị loại trừ ra khỏi phần dịch vụ đưa đón trong chương trình của trường không?

Có. Tuy nhiên, nếu con quý vị bị loại trừ ra khỏi dịch vụ đưa đón bằng xe buýt trường học và dịch vụ đưa đón là một phần của IEP, trẻ vẫn được quyền nhận hình thức đưa đón thay thế hoàn toàn miễn phí. [Cal. Ed. Code Sec. 48915.5(c).] Cuộc họp IEP phải được tổ chức trước khi con quý vị bị loại trừ ra khỏi dịch vụ xe buýt, vì đây là thay đổi trong dịch vụ IEP.