Menu Close

(8.12) Học khu đã chuyển con tôi vào lớp học mới vì lý do kỷ luật. Đây có phải là “việc thay đổi xếp lớp” cần đến cuộc họp IEP không?

(8.12) Học khu đã chuyển con tôi vào lớp học mới vì lý do kỷ luật. Đây có phải là “việc thay đổi xếp lớp” cần đến cuộc họp IEP không?

Như đã nêu ở trên, học khu có thể xếp con quý vị vào môi trường giáo dục thay thế tạm thời (vì hành vi sử dụng vũ khí, ma túy bất hợp pháp hoặc gây thương tích cơ thể nghiêm trọng) và giữ trẻ ở đó trong tối đa 45 ngày học, cho dù hành vi được xét thấy là biểu hiện của tình trạng khuyết tật. Không có yêu cầu phải giữ nguyên học sinh ở lớp hiện tại trong những trường hợp đó. [34 C.F.R. Sec. 300.533.] Tuy nhiên, nếu con quý vị bị đề xuất đuổi học vì bất kỳ hành vi nào khác, yêu cầu giữ nguyên học sinh ở lớp hiện tại cần phải được tuân thủ.

Ngoài ra, học khu có thể tìm cách “thuyên chuyển vì lý do kỷ luật” để chuyển con quý vị đến trường học mới. Điều này có thể được thực hiện để tránh giữ nguyên học sinh ở lớp hiện tại (lập luận rằng thay đổi trường học không phải là thay đổi việc xếp lớp, nếu IEP tương tự được cung cấp ở địa điểm mới) hoặc vì con quý vị có vấn đề về hành vi ở trường học. Ngoại trừ những điều được mô tả ở trên, việc thay đổi xếp lớp cho con quý vị (bao gồm “thuyên chuyển vì lý do kỷ luật”) là quyết định phải được đưa ra bởi nhóm IEP, trong đó có thể sử dụng các thủ tục pháp lý.