Menu Close

(8.11) Có bất kỳ trường hợp nào mà trong đó trường học có thể thay đổi ngay việc xếp lớp cho con tôi không?

(8.11) Có bất kỳ trường hợp nào mà trong đó trường học có thể thay đổi ngay việc xếp lớp cho con tôi không?

Có. Trong một số trường hợp, học khu có thể xếp con quý vị vào một môi trường khác ngay lập tức, và giữ trẻ ở đó trong tối đa 45 ngày học, ngay cả khi hành vi được xét thấy là biểu hiện của tình trạng khuyết tật. Trong tình huống này, việc sắp xếp khác đó được gọi là “môi trường giáo dục thay thế tạm thời”.

Con quý vị có thể được xếp vào “môi trường giáo dục thay thế tạm thời” nếu học khu xác nhận trẻ đã thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:

  •  Mang vũ khí đến trường hoặc sở hữu vũ khí ở trường hoặc trong khuôn viên trường hay tại sự kiện của trường;
  •  Cố ý sở hữu hoặc sử dụng ma túy bất hợp pháp, hoặc bán hay tìm cách  bán loại ma túy đó trong khi ở trường, trong khuôn viên trường hoặc tại sự kiện của trường;
  •  Gây thương tích cơ thể nghiêm trọng cho người khác trong khi ở trường, trong khuôn viên trường hay tại sự kiện của trường. “Thương tích cơ thể nghiêm trọng” nghĩa là: nguy cơ tử vong cao hoặc sự đau đớn tột độ về thể chất, hoặc biến dạng cơ thể kéo dài và rõ ràng, hoặc mất hoặc suy giảm chức năng hoạt động của bộ phận, cơ quan hoặc tâm thần kéo dài.

[20 U.S.C. Secs. 1415(k)(1)(G) & (7)(d)); 34 C.F.R. Sec. 300.530(g).]

Cho dù học khu tìm cách đưa con quý vị vào môi trường giáo dục thay thế tạm thời, học khu vẫn phải gặp quý vị trong vòng 10 ngày để tổ chức cuộc họp xác định biểu hiện.

Quý vị có thể nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý để phản đối quyết định đuổi học của cuộc họp IEP xác định biểu hiện, gồm cả việc chuyển con quý vị sang môi trường giáo dục thay thế tạm thời. Nếu quý vị nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý để phản đối việc xếp con quý vị vào môi trường tạm thời hay phần còn lại trong quyết định của nhóm IEP về việc hành vi có phải là biểu hiện của tình trạng khuyết tật hay không, ALJ sẽ quyết định—trong phiên điều trần nhanh— đưa con quý vị trở lại lớp học ban đầu hay giữ nguyên trẻ ở (hoặc yêu cầu trẻ vào) môi trường thay thế 45 ngày. [20 U.S.C. Sec. 1415(k)(3)(B); 34 C.F.R. Sec. 300.532(b).]

Trong quá trình phản đối môi trường tạm thời hoặc quyết định của học khu rằng hành vi đó không phải là biểu hiện của tình trạng khuyết tật, con quý vị sẽ vẫn ở lại bất kỳ môi trường nào mà học khu đã sắp xếp. [20 U.S.C. Sec. 1415(k)(4)(A).] Phiên điều trần phải được tổ chức trong vòng 20 ngày học kể từ ngày quý vị yêu cầu và ALJ phải ra quyết định trong vòng 10 ngày học sau đó. “Phiên họp giải quyết” hoặc hòa giải cũng phải được tổ chức trong vòng 7 ngày kể từ ngày yêu cầu. [20 U.S.C. Sec. 1415(k)(4)(B); 34 C.F.R. Sec. 300.532(c).] Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Khiếu Nại Về Tuân Thủ.

Học khu cũng có thể yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý để yêu cầu ALJ ra lệnh thay đổi việc xếp lớp nếu học khu “cho rằng việc duy trì lớp học hiện tại của trẻ rất có thể gây thương tích cho trẻ hoặc cho người khác. [34 C.F.R. Sec. 300.532(a).] Nếu ALJ xác định rằng việc duy trì lớp học hiện tại của học sinh rất có thể gây thương tích cho học sinh đó hoặc cho người khác, ALJ có thể ra lệnh thay đổi lớp học ban đầu thành môi trường giáo dục thay thế tạm thời phù hợp trong không quá 45 ngày học. [20 U.S.C. Sec. 1415(k)(3)(B)(ii)(II); 34 C.F.R. Sec. 300.532(b)(2)(ii).]

Trong môi trường giáo dục thay thế tạm thời, trong thời gian đình chỉ (hoặc đuổi học) kéo dài, học sinh vẫn được quyền nhận giáo dục công phù hợp miễn phí, cho phép học sinh theo kịp tiến độ của chương trình giảng dạy chung một cách hợp lý và tiến bộ để đạt được các mục tiêu đề ra trong IEP của trẻ một cách hợp lý. Điều này bao gồm các dịch vụ can thiệp hành vi và sửa đổi để hành vi khiến học sinh được xếp vào môi trường giáo dục thay thế tạm thời không tái diễn. [34 C.F.R. Sec. 300.530(d).]