Menu Close

(8.8) Cuộc họp “xác định biểu hiện” là gì?

(8.8) Cuộc họp “xác định biểu hiện” là gì?

Cuộc họp xác định biểu hiện là cuộc họp IEP xác định học sinh khuyết tật có thể bị đuổi học hay phải thay đổi việc xếp lớp trong hơn 10 ngày học vì hành vi sai trái. Cuộc họp này phải được tổ chức trong vòng 10 ngày học kể từ ngày nhà trường quyết định đuổi học sinh hoặc thay đổi việc xếp lớp cho học sinh. Tại cuộc họp, nhóm IEP sẽ xem xét thông tin liên quan từ hồ sơ của học sinh, bao gồm cả IEP và bất kỳ thông tin nào từ giáo viên và phụ huynh, sau đó quyết định hai điều:

  •  Có phải hành vi được gây ra bởi, hoặc hành vi đó có “mối quan hệ trực tiếp và có thật” với tình trạng khuyết tật của học sinh không; và
  •  Hành vi có phải là hậu quả trực tiếp của việc học khu không thực hiện IEP không?

[34 C.F.R. Sec. 300.530(e).]

Nếu nhóm IEP trả lời “CÓ” cho một trong hai câu hỏi, học sinh sẽ không bị đuổi học.  Ngoài ra, bất kỳ thay đổi nào về việc xếp lớp cũng cần có sự chấp thuận của phụ huynh hoặc lệnh của ALJ. Nếu nhóm IEP xác định rằng hành vi là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của học sinh, học sinh có quyền quay lại lớp học ban đầu trừ khi nhóm IEP xác định thay đổi về xếp lớp là phù hợp. Trường học cũng phải thực hiện thẩm định hành vi chức năng (functional behavioral assessment, FBA) cho học sinh hoặc sửa đổi kế hoạch can thiệp hành vi (behavioral intervention plan, BIP) hiện tại của học sinh để giải quyết vấn đề về hành vi. [20 U.S.C. Sec. 1415(k)(1)(F); 34 C.F.R. Sec. 300.530(f).]

Nếu nhóm trả lời “KHÔNG” cho cả hai câu hỏi, học sinh có thể bị đề xuất đuổi học.