Menu Close

(8.7) Trong những trường hợp nào, đứa con khuyết tật của tôi có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học?

(8.7) Trong những trường hợp nào, đứa con khuyết tật của tôi có thể bị đình chỉ hoặc đuổi học?

Học sinh khuyết tật phải tuân theo các quy tắc về đình chỉ giống như học sinh không khuyết tật.  Tuy nhiên, trước khi học khu có thể đề xuất đuổi một học sinh khuyết tật, học khu phải tổ chức cuộc họp “xác định biểu hiện” để thảo luận hành vi của học sinh đó có liên quan đến tình trạng khuyết tật không hay IEP của học sinh đã được thực hiện chưa. [34 C.F.R. Sec. 300.530(e).]

Nếu hành vi liên quan đến tình trạng khuyết tật của học sinh hoặc IEP của học sinh chưa được thực hiện, học sinh sẽ không bị đuổi và học khu cần xác định và cung cấp các dịch vụ phù hợp cho học sinh.  Việc xác định xếp lớp là quyết định của nhóm IEP và đuổi học là “thay đổi về xếp lớp”.  Không thể thực hiện thay đổi về xếp lớp như đuổi học mà không tổ chức cuộc họp “xác định biểu hiện”. Nhóm IEP phải tổ chức cuộc họp “xác định biểu hiện” khi có “thay đổi về xếp lớp”.

“Thay đổi về xếp lớp” cũng xảy ra khi học sinh bị đình chỉ trong hơn 10 ngày học liên tiếp hoặc khi học sinh có hơn 10 lần đình chỉ liên tục tạo nên một loạt đình chỉ do tần suất liên tiếp của các lần đình chỉ và/hoặc tính chất tương tự của các sự cố. [34 C.F.R. Sec. 300.536.] Trong tình huống này, học khu cũng phải tổ chức cuộc họp xác định biểu hiện để xác định nhu cầu và dịch vụ về giáo dục, hành vi và xếp lớp của học sinh.  Học khu không được thay đổi việc xếp lớp cho con quý vị mà không có sự chấp thuận của quý vị hoặc không có cuộc họp xác định biểu hiện, ngoại trừ với một số hành vi nghiêm trọng. (Xem Câu Hỏi 11 bên dưới).

Luật tiểu bang tuân theo luật liên bang đối với hầu hết các quy tắc điều chỉnh việc đình chỉ và đuổi học học sinh giáo dục đặc biệt. [Cal. Ed. Code Sec. 48915.5.] Luật liên bang và tiểu bang cho phép đình chỉ học sinh giáo dục đặc biệt tối đa 10 ngày liên tục mà không có bất kỳ yêu cầu nào về xác định biểu hiện, nhưng nếu đình chỉ trong hơn 10 ngày, trường học phải tổ chức cuộc họp đặc biệt. [20 U.S.C. Sec. 1415(k)(1)(B).] Do đó, hiệu trưởng đôi khi kéo dài thêm 5 ngày cho thời gian đình chỉ dài 5 ngày của học sinh. Học sinh có thể bị đình chỉ trong lần vi phạm đầu tiên chỉ vì lý do (1) đến (5) trong danh sách ở câu hỏi 2 bên dưới, hoặc vì sự hiện diện của học sinh gây nguy hiểm cho mọi người. [Cal. Ed. Code Sec. 48900.5.]