Menu Close

(8.23) Con tôi có những vấn đề về hành vi khiến trẻ có nguy cơ bị đình chỉ và/hoặc đuổi học. Có bất kỳ dịch vụ hoặc biện pháp bảo vệ đặc biệt nào dành cho con tôi không?

(8.23) Con tôi có những vấn đề về hành vi khiến trẻ có nguy cơ bị đình chỉ và/hoặc đuổi học. Có bất kỳ dịch vụ hoặc biện pháp bảo vệ đặc biệt nào dành cho con tôi không?

Theo luật tiểu bang và liên bang hiện tại, các học khu PHẢI cung cấp các dịch vụ và sự hỗ trợ thích hợp liên quan đến hành vi, bao gồm các thẩm định hành vi chức năng chi tiết và kế hoạch can thiệp hành vi tích cực khi cần thiết, bất cứ khi nào học sinh có những hành vi có thể ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh đó hoặc của học sinh khác. [Cal. Ed. Code Sec. 56520(b)(3). [Ngoài ra, hãy xem Positive Behavior Assessment and Planning in Schools: Fact Sheet June 2015, và http://www.disabilityrightsca.org/pubs/CM6001.pdf.]

Nếu con quý vị có các hành vi ảnh hưởng đến việc học tập của con quý vị hoặc của trẻ khác, luật liên bang yêu cầu nhóm IEP phải cân nhắc những hỗ trợ hành vi và chiến lược và các dịch vụ khác cần thiết để con quý vị có thể được hưởng lợi từ việc giáo dục trong môi trường ít bị hạn chế nhất. [34 C.F.R. Sec. 300.324(a)(2), (b)(2); Cal. Ed. Code Sec. 56521.2(b).] Học khu phải cung cấp loại thẩm định, kế hoạch, dịch vụ hoặc hỗ trợ mà nhóm IEP của con quý vị xác định là cần thiết để trợ giúp con quý vị trong những hành vi của trẻ.  Hành vi của con quý vị không được ngăn trẻ có cơ hội hưởng lợi từ giáo dục hoặc được giáo dục trong môi trường ít bị hạn chế hơn. 

Nếu con quý vị có những hành vi nghiêm trọng, như hành vi hung hăng hoặc tự gây thương tích, nhóm IEP cần xem xét liệu trẻ có cần Thẩm Định Hành Vi Chức Năng (FBA) hay Kế Hoạch Can Thiệp Hành Vi (BIP) không cũng như xem xét các dịch vụ hoặc chiến lược khác để đáp ứng nhu cầu về hành vi của trẻ. Nếu con quý vị đã có BIP mà không hiệu quả trong việc giải quyết hành vi thách thức của con quý vị, quý vị cần chỉ rõ điều này với nhóm IEP và yêu cầu rằng con quý vị cần nhận được FBA chi tiết để nhóm IEP có đủ thông tin nhằm triển khai BIP chi tiết hơn.

Hãy nhớ rằng trước khi có thể đuổi học học sinh khuyết tật, học khu phải tiến hành cuộc họp xác định biểu hiện. Nếu học khu muốn đuổi học học sinh vì hành vi mà đã được nhắm đến việc thay đổi trong BIP có trong IEP của học sinh, nhóm IEP gần như chắc chắn sẽ phải xác định rằng hành vi đó là biểu hiện của tình trạng khuyết tật của học sinh. Ngoài ra, học khu có thể đã không thực hiện BIP được yêu cầu trong IEP. Trong bất kỳ trường hợp nào, học khu đều bị cấm đuổi học học sinh. Do đó, quý vị phải đảm bảo rằng BIP giải quyết rõ ràng các vấn đề hành vi của con quý vị một cách toàn diện. Điều này sẽ bảo vệ con quý vị tốt hơn trước đề xuất đuổi học vì bất kỳ hành vi nào kể trên.

Học khu có thể đình chỉ học sinh giáo dục đặc biệt vì hành vi sai trái mặc dù hành vi liên quan được nhắm đến việc thay đổi trong BIP của học sinh (tuân theo các giới hạn đình chỉ đã thảo luận ở trên). Tuy nhiên, trong hướng dẫn gần đây, Văn Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt và Phục Hồi Chức Năng (Office of Special Education and Rehabilitation Services, OSERS) tuyên bố rằng IDEA không trao cho nhân viên trường học thẩm quyền rộng để đình chỉ dưới 10 ngày mà không quan tâm đến việc liệu IEP hay BIP có đáp ứng nhu cầu về hành vi của trẻ một cách phù hợp không. Nói cách khác, một loạt những lần đình chỉ từ 10 ngày trở xuống có thể cho thấy rằng IEP của trẻ không được tính toán hợp lý để mang lại lợi ích giáo dục có ý nghĩa và nhóm IEP cần đáp ứng nhu cầu về hỗ trợ hành vi bổ sung. [OSERS, Dear Colleague Letter on the Inclusion of Behavioral Supports in Individualized Education Plans, có tại: https://www2.ed.gov/policy/gen/guid/school-discipline/files/dcl-on-pbis-in-ieps–08-01-2016.pdf.]