Menu Close

(8.17) Có phải giáo viên hoặc nhân viên khác cần bày tỏ mối lo ngại về hành vi bằng văn bản không?

(8.17) Có phải giáo viên hoặc nhân viên khác cần bày tỏ mối lo ngại về hành vi bằng văn bản không?

Không. Giáo viên hoặc nhân viên khác phải bày tỏ những mối lo ngại cụ thể về kiểu hành vi của con quý vị trực tiếp với giám đốc phụ trách giáo dục đặc biệt hoặc nhân viên giám sát khác. Tuy nhiên, không cần bày tỏ những mối lo ngại này bằng văn bản. [34 C.F.R. Sec. 300.534(b)(3).]