Menu Close

(10.1) Học khu có phải giúp học sinh khuyết tật chuyển tiếp từ giai đoạn trung học sang cuộc sống trưởng thành không?

(10.1) Học khu có phải giúp học sinh khuyết tật chuyển tiếp từ giai đoạn trung học sang cuộc sống trưởng thành không?

Có. Luật giáo dục đặc biệt của liên bang yêu cầu phải có các dịch vụ lập kế hoạch chuyển tiếp cho học sinh khuyết tật bất kể cơ quan nào cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc giáo dục cho học sinh. Bắt đầu không muộn hơn Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (Individualized Education Program, IEP) đầu tiên được tổ chức sau khi học sinh tròn 16 tuổi (hoặc trẻ hơn nếu được xác định là phù hợp bởi nhóm IEP) và được cập nhật hàng năm, IEP phải có bản kê khai về các mục tiêu sau trung học có thể đo lường phù hợp. Các mục tiêu phải dựa trên thẩm định chuyển tiếp phù hợp với lứa tuổi liên quan đến đào tạo, giáo dục, việc làm và kỹ năng sống độc lập nếu thích hợp. IEP cũng phải có bản kê khai về các dịch vụ chuyển tiếp cần thiết cho học sinh trong đó tập trung vào các khóa học của học sinh (chẳng hạn như tham gia các khóa học nâng cao hoặc chương trình giáo dục nghề nghiệp). Ngoài ra, IEP phải bao gồm, khi thích hợp, một bản kê khai về trách nhiệm liên cơ quan. [20 United States Code (U.S.C.) Sec. 1414(d)(1)(A); 34 Code of Federal Regulations (C.F.R.) Secs. 300.320(b) & 300.321(b)(3).]

Mục đích của chương trình chuyển tiếp là để đảm bảo rằng học sinh tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cần thiết, từ các cơ quan công và tư thích hợp, để tiếp tục hoạt động đào tạo nghề, dịch vụ giáo dục, hoặc tìm và duy trì mức độ công việc độc lập nhất có thể. Chương trình cũng nên giải quyết các mục tiêu về nơi ở, xã hội và giải trí.

Một cuộc họp lập kế hoạch chuyển tiếp phối hợp (được tiến hành như một phần của cuộc họp nhóm IEP) nên bao gồm đại diện của các cơ quan sẽ phục vụ học sinh sau khi học sinh tốt nghiệp, hoặc nếu học sinh chưa tốt nghiệp, đến 22 tuổi, các cơ quan sẽ tiếp tục hỗ trợ giáo dục cho học sinh khuyết tật vì học khu không còn chịu trách nhiệm giáo dục học sinh. Các cơ quan đó bao gồm Sở Phục Hồi Chức Năng (Department of Rehabilitation, DOR), Trung Tâm Khu Vực (Regional Center), chương trình dịch vụ khuyết tật đại hoc cũng như các cơ quan tư nhân. Lập kế hoạch chuyển tiếp sẽ cho quý vị cơ hội lớn hơn để làm quen với các tài nguyên cộng đồng này. Đừng nên đóng vai trò thụ động trong quá trình lập kế hoạch. Làm việc với học khu của quý vị để xác định và hợp tác với các cơ quan sẽ hỗ trợ con quý vị khi trẻ đến tuổi trưởng thành và tự lập.

Chương trình chuyển tiếp hoặc bản kê khai về các dịch vụ chuyển tiếp cần thiết trong mỗi IEP phải bao gồm bản kê khai về trách nhiệm của các cơ quan tham gia khác, nếu áp dụng. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng học khu vẫn chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo rằng các dịch vụ này được cung cấp. Do đó, nếu một cơ quan tham gia ngừng cung cấp dịch vụ được thỏa thuận trước, học khu phải thực hiện nghĩa vụ hoặc trách nhiệm đó, trực tiếp hoặc thông qua hợp đồng hoặc thỏa thuận khác. [20 U.S.C. Sec. 1412(a)(12)(B).] Học khu cũng phải có một cuộc họp IEP khác để tìm cách khác nhằm đáp ứng các mục tiêu chuyển tiếp trong IEP. [34 C.F.R. Sec. 300.324(c).]