Menu Close

(10.12) Ai nên tham gia vào cuộc họp lập kế hoạch chuyển tiếp?

(10.12) Ai nên tham gia vào cuộc họp lập kế hoạch chuyển tiếp?

Ngoài những người tham gia IEP bắt buộc và với sự đồng ý của phụ huynh hoặc học sinh đã đủ 18 tuổi, học khu phải mời đại diện của bất kỳ cơ quan nào có khả năng cung cấp dịch vụ chuyển tiếp tới cuộc họp IEP. Các thành phần tham dự này nên bao gồm đại diện từ cơ quan phục hồi chức năng nghề nghiệp, trung tâm khu vực, sức khỏe tâm thần cộng đồng, cao đẳng cộng đồng và cơ quan phục hồi chức năng tư nhân truyền thống, nếu phù hợp. [34 C.F.R. Secs. 300.321(b)(3) & 300.324(c).]  Nếu một đại diện không tham dự, học khu nên thực hiện các bước để có được sự tham gia của cơ quan trong việc lập kế hoạch của bất kỳ dịch vụ chuyển tiếp nào.