Menu Close

(10.5) Khi nào tiến hành lập kế hoạch chuyển tiếp?

(10.5) Khi nào tiến hành lập kế hoạch chuyển tiếp?

Việc lập kế hoạch chuyển tiếp phải được bắt đầu bằng IEP đầu tiên được tổ chức sau khi học sinh đủ 16 tuổi hoặc sớm hơn, nếu phù hợp với học sinh. [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(VII); 34 C.F.R. Sec. 300.320(b).] Điều quan trọng là bắt đầu quá trình chuyển tiếp khi học sinh dưới 16 tuổi nhằm đảm bảo đủ thời gian để lập kế hoạch và nhận các dịch vụ hiệu quả. Đó là điều đặc biệt quan trọng đối với học sinh bị khuyết tật đáng kể và những người có nguy cơ bỏ học.

Việc lập kế hoạch chuyển tiếp có thể diễn ra tại cuộc họp kết hợp giữa IEP và ITP hoặc trong một cuộc họp riêng. Khi cuộc họp ITP/IEP kết hợp được tổ chức, kế hoạch chuyển tiếp sẽ diễn ra trước tiên và được thảo luận như là một thành phần của IEP. Một cuộc họp IEP lập kế hoạch chuyển tiếp riêng biệt có thể hữu ích vì cuộc họp cho phép có thêm thời gian để tập trung vào mong muốn và sở thích của học sinh. ITP có thể được kết hợp vào chương trình IEP hiện có của học sinh tại cuộc họp đó.

Bất kể phương pháp lập kế hoạch nào được sử dụng, mục tiêu, mục đích và hoạt động chuyển tiếp cần được xác định và đưa vào trong IEP của học sinh. Tất cả các yêu cầu về thủ tục thẩm định và IEP phải được học khu tuân theo trong quá trình phát triển ITP.