Menu Close

(10.26) Con tôi có thể đăng ký vào một chương trình nghề nghiệp giáo dục phổ thông không?

(10.26) Con tôi có thể đăng ký vào một chương trình nghề nghiệp giáo dục phổ thông không?

Có. Các chương trình nghề nghiệp giáo dục phổ thông thường bao gồm hướng dẫn trong lớp học và phòng thí nghiệm tập trung vào một lĩnh vực nghề nghiệp (ví dụ: kinh doanh) hoặc một nghề nghiệp cụ thể (ví dụ: lập trình viên máy tính). Theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973, học sinh khuyết tật không thể bị từ chối tiếp cận các chương trình dạy nghề hiện tại vì nhu cầu về trợ lý của họ hay vì các rào cản kiến trúc.

Đối với học sinh theo học chương trình giáo dục đặc biệt, chương trình hòa nhập cung cấp cho họ (với các dịch vụ hỗ trợ phù hợp) lợi thế của sự tương tác thường xuyên với các học sinh không khuyết tật. Các chương trình này gần giống với môi trường xã hội mà con quý vị sẽ gặp khi rời trường và đi làm.