Menu Close

(10.20) Khi nào nên bắt đầu dịch vụ nghề nghiệp?

(10.20) Khi nào nên bắt đầu dịch vụ nghề nghiệp?

Dịch vụ nghề nghiệp nên được xem là một quá trình lâu dài và bắt đầu càng sớm càng tốt. Nhận thức nghề nghiệp và việc phát triển thái độ làm việc nên bắt đầu trong những năm tiểu học. Khám phá sự nghiệp trong các lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể và trải nghiệm đào tạo có cấu trúc thường diễn ra ở trường trung học cơ sở và tiếp tục trong trường trung học. Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và sắp xếp sự nghiệp nên được giải quyết ít nhất hai năm trước khi rời trường.