Menu Close

(10.22) Làm thế nào tôi có thể làm việc với các giáo viên và nhân viên khác của con tôi để thúc đẩy các kỹ năng cần thiết cho con tôi tham gia vào chương trình giáo dục nghề nghiệp?

(10.22) Làm thế nào tôi có thể làm việc với các giáo viên và nhân viên khác của con tôi để thúc đẩy các kỹ năng cần thiết cho con tôi tham gia vào chương trình giáo dục nghề nghiệp?

Hãy chắc chắn rằng các mục tiêu nghề nghiệp được ghi vào IEP của con quý vị bằng cách truyền đạt những kỳ vọng của quý vị rằng con mình sẽ làm việc như một người trưởng thành. Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu. Hãy chắc chắn rằng các kỹ năng vệ sinh đầu tóc, thể dục thể thao, vận động, giao tiếp và xã hội được nhấn mạnh và học hỏi. Các kỹ năng cơ bản được phát triển càng sớm, việc nhấn mạnh có thể chuyển sang các kỹ năng nghề nghiệp cụ thể càng nhanh.

Quý vị có thể giao cho con các trách nhiệm gia đình từ khi còn nhỏ. Quý vị cũng có thể chắc chắn rằng con mình tham gia vào các hoạt động và trải nghiệm cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động giải trí. Đóng vai trò tích cực trong việc đưa con quý vị tham gia càng nhiều hoạt động và trải nghiệm nghề nghiệp càng tốt.