Menu Close

(10.13) Điều gì sẽ xảy ra nếu học khu, phụ huynh và học sinh không thể nhất trí với bản kê khai về các dịch vụ chuyển tiếp trong IEP của học sinh?

(10.13) Điều gì sẽ xảy ra nếu học khu, phụ huynh và học sinh không thể nhất trí với bản kê khai về các dịch vụ chuyển tiếp trong IEP của học sinh?

Nhóm IEP nên thảo luận về bất kỳ sự bất đồng và cố gắng giải quyết chúng theo cách không chính thức. Nếu gia đình hoặc học khu không đồng ý với IEP được đề xuất, họ có thể tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp thay thế hoặc yêu cầu thủ tục pháp lý. Xem Chương 6, Thông Tin về Phiên Điều Trần theo Thủ Tục Pháp Lý/Khiếu Nại Về Tuân Thủ.