Menu Close

(10.16) Học sinh có thể tiếp tục nhận dịch vụ chuyển tiếp sau khi nhận được chứng chỉ hoàn thành không?

(10.16) Học sinh có thể tiếp tục nhận dịch vụ chuyển tiếp sau khi nhận được chứng chỉ hoàn thành không?

Có. Nếu học sinh nhận giáo dục đặc biệt không đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp (bao gồm các mục tiêu của bản kê khai dịch vụ chuyển tiếp), học khu phải tiếp tục cung cấp dịch vụ chuyển tiếp cho đến khi học sinh tròn 22 tuổi. Xem Chương 11, Thông Tin về Tốt Nghiệp/Kiểm Tra.

Quý vị nên đảm bảo rằng IEP của con mình bao gồm kế hoạch chuyển tiếp bắt đầu từ 16 tuổi trở xuống, tập trung vào các dịch vụ chuyển tiếp. [Cal. Ed. Code Sec. 56345(a)(8).] Quý vị cũng nên thảo luận với nhóm IEP về cách mục tiêu IEP giúp giải quyết quá trình chuyển tiếp của con quý vị trước khi tất cả các dịch vụ từ học khu kết thúc.