Menu Close

(10.6) Làm thế nào để tôi bắt đầu cuộc họp lập kế hoạch chuyển tiếp?

(10.6) Làm thế nào để tôi bắt đầu cuộc họp lập kế hoạch chuyển tiếp?

Quý vị có thể bắt đầu cuộc họp lập kế hoạch chuyển tiếp bằng cách gửi yêu cầu bằng văn bản cho giáo viên của con quý vị, Hiệu trưởng hoặc văn phòng hành chính giáo dục đặc biệt. Bức thư nên nêu rõ rằng mục đích của cuộc họp là lập kế hoạch chuyển tiếp.

Cho dù là quý vị hay học khu đã bắt đầu quá trình lập kế hoạch chuyển tiếp, học khu phải gửi thông báo cuộc họp với nội dung:

(1)     Chỉ ra rằng mục đích của cuộc họp sẽ là xem xét các mục tiêu sau trung học và các dịch vụ chuyển tiếp;

(2)     Chỉ ra rằng học sinh sẽ được mời; và

(3)     Xác định bất kỳ cơ quan nào khác sẽ được mời để gửi đại diện.

[34 C.F.R. Sec. 300.322(b).]