Menu Close

(10.25) Việc Làm Được Hỗ Trợ là gì?

(10.25) Việc Làm Được Hỗ Trợ là gì?

“Việc Làm Được Hỗ Trợ” là tùy chọn sắp xếp nghề nghiệp chủ yếu được sử dụng cho người khuyết tật phát triển. Theo luật tiểu bang (“Đạo Luật Lanterman”), tùy chọn này có nghĩa là công việc được trả lương trong một môi trường hòa nhập tại cộng đồng nơi những người khuyết tật và không khuyết tật tương tác. Người lao động có thể được thuê bởi nhà tuyển dụng trong cộng đồng, theo cách trực tiếp hoặc thông qua hợp đồng với Trung Tâm Khu Vực hoặc Sở Phục Hồi Chức Năng với cơ quan việc làm được hỗ trợ. Thông thường, các dịch vụ hỗ trợ liên tục được cung cấp cho nhân viên để họ có thể giữ được công việc. [Cal. Welf. & Inst. Code Secs. 4851(n)-(p).] Tùy chọn sắp xếp nghề nghiệp này cũng nên được cung cấp cho những người bị các loại khuyết tật khác.