Menu Close

(10.24) Tôi nên xem xét những yếu tố nào trong việc thiết kế chương trình giáo dục nghề nghiệp cho con mình?

(10.24) Tôi nên xem xét những yếu tố nào trong việc thiết kế chương trình giáo dục nghề nghiệp cho con mình?

Các yếu tố sau đây cần được xem xét trong việc xác định chương trình nghề nghiệp của con quý vị:

(1)     Mục tiêu của học sinh;

(2)     Kỳ vọng của quý vị;

(3)     Kết quả thẩm định nghề nghiệp;

(4)     Kết quả của mẫu công việc (có thể bao gồm các mẫu trong lớp học, các mẫu được xây dựng theo hướng thương mại và các mẫu được chuẩn bị bởi và cho chương trình địa phương);

(5)     Kết quả trải nghiệm trong các chương trình định hướng nghề nghiệp;

(6)     Mô tả kinh nghiệm làm việc trước đây;

(7)     Năng lực thể chất và tinh thần của học sinh cho công việc;

(8)     Các hành vi liên quan đến việc làm của học sinh (ví dụ: chuyên cần, kỹ năng xã hội và phối hợp với người khác, thời gian chú ý, kỹ năng giao tiếp, vệ sinh cá nhân, độ tin cậy và năng suất);

(9)     Mục tiêu khóa học và yêu cầu về chương trình giảng dạy;

(10)   Kỹ năng tiên quyết;

(11)   Sửa đổi cần thiết để khiến cho lớp học, cửa hàng, và khu vực làm việc dễ tiếp cận hơn;

(12)   Tài liệu giảng dạy thay thế;

(13)   Tỷ lệ nhân viên/học sinh;

(14)   Phương pháp đánh giá và chấm điểm thành tích của học sinh;

(15)   Cơ hội về trải nghiệm làm việc;

(16)   Cơ hội công việc cho một người được đào tạo về kỹ năng cụ thể, cả ở địa phương và quốc gia; và

(17)   Thực tế việc làm tại địa phương.

Giáo dục và đào tạo nghề nghiệp trong các môi trường hòa nhập (bao gồm cả việc làm được hỗ trợ) cung cấp cho học sinh cơ hội học cách tương tác phù hợp với người khác trong môi trường trường học và công sở. Để khuyến khích sử dụng nhiều hơn các chương trình hòa nhập, Quốc Hội đã không phân bổ ngân sách cho các khóa học được thiết kế chỉ dành cho học sinh khuyết tật. Thay vào đó, đạo luật liên bang cung cấp ngân quỹ cho các dịch vụ hỗ trợ và sửa đổi trong các chương trình dạy nghề thông thường để cho phép sự tham gia của các nhóm dân cư đặc biệt. [20 U.S.C. Secs. 2301 & following.]