Menu Close

(10.18) Giáo dục nghề nghiệp là gì?

(10.18) Giáo dục nghề nghiệp là gì?

Bộ Luật Quy Chế California định nghĩa giáo dục nghề nghiệp cho học sinh nhận giáo dục đặc biệt như sau:

Giáo dục nghề nghiệp và phát triển nghề nghiệp được thiết kế đặc biệt cho người khuyết tật, có thể bao gồm:

(1)     Cung cấp các chương trình trước khi đi làm và thẩm định các kỹ năng, mối quan tâm, năng khiếu và thái độ liên quan đến công việc;

(2)     Điều phối và sửa đổi chương trình giáo dục nghề nghiệp thông thường;

(3)     Hỗ trợ các cá nhân phát triển thái độ, sự tự tin và năng lực nghề nghiệp để tìm kiếm, bảo đảm và duy trì việc làm trong cộng đồng hoặc môi trường được bảo vệ và cho phép các cá nhân đó trở thành thành viên tham gia của cộng đồng;

(4)     Thiết lập các chương trình đào tạo công việc trong nhà trường và cộng đồng;

(5)     Hỗ trợ sắp xếp công việc;

(6)     Hướng dẫn người đào tạo nghề và nhà tuyển dụng về nhu cầu đặc biệt của cá nhân;

(7)     Duy trì liên lạc theo lịch trình thường xuyên với tất cả các cơ sở làm việc và người đào tạo tại chỗ;

(8)     Điều phối dịch vụ với Sở Phục Hồi Chức Năng (Department of Rehabilitation) và các cơ quan khác theo chỉ định trong chương trình giáo dục cá nhân.

          [5 C.C.R. Sec. 3051.14.]