Menu Close

(10.19) Ai hội đủ điều kiện nhận giáo dục nghề nghiệp?

(10.19) Ai hội đủ điều kiện nhận giáo dục nghề nghiệp?

Tất cả học sinh nhận giáo dục đặc biệt, “bất kể mức độ nghiêm trọng của khuyết tật”, có thể nhận được dịch vụ phát triển nghề nghiệp hoặc giáo dục nghề nghiệp. [5 C.C.R. Sec. 3051.14.]