Menu Close

(10.27) Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi cần sự điều chỉnh trong chương trình nghề nghiệp thông thường?

(10.27) Điều gì sẽ xảy ra nếu con tôi cần sự điều chỉnh trong chương trình nghề nghiệp thông thường?

Đối với học sinh tham gia chương trình IEP, nghĩa vụ của học khu là cung cấp sự điều chỉnh và sửa đổi cần thiết để cho phép học sinh tham gia chương trình. Học khu cũng có nghĩa vụ thực hiện sửa đổi hợp lý để đáp ứng nhu cầu của học sinh khuyết tật nằm trong kế hoạch Mục 504. [29 U.S.C. Sec. 794; 34 C.F.R. Sec. 104.12.] Hầu hết các điều chỉnh và sửa đổi đều dựa trên ý thức chung và liên quan đến việc sử dụng các biện pháp an toàn hoặc giảng dạy có lợi cho tất cả học sinh. Hỗ trợ lớp học phổ biến nhất bao gồm sửa đổi chương trình giảng dạy, chiến lược giảng dạy cụ thể và điều chỉnh thiết bị hoặc phương tiện (như đường dốc, bàn có thể tiếp cận, hướng dẫn sử dụng chữ nổi, thiết bị đầu cuối hỗ trợ nói, khóa học ngôn ngữ ký hiệu và thiết bị cảm ứng).

Đột phá trong kỹ thuật phục hồi chức năng ngày càng có lợi cho học sinh khuyết tật đáng kể. Thiết kế và công dụng được cải tiến của các thiết bị liên lạc, chỉnh hình và di động hỗ trợ trong quá trình hòa nhập. Điều chỉnh hoặc sửa đổi cụ thể được sử dụng để tạo điều kiện cho việc sắp xếp các chương trình nghề nghiệp thông thường sẽ phụ thuộc vào sự phân tích thấu đáo về nhu cầu của con quý vị và chương trình nghề nghiệp cụ thể. Một mẫu hỗ trợ lớp học thường được sử dụng bao gồm:

(1)     Giai đoạn định hướng cấu trúc (có thể liên quan đến phụ huynh);

(2)     Dạy kèm của bạn bè;

(3)     Giáo viên về nguồn lực nghề nghiệp;

(4)     Hướng dẫn nhóm nhỏ;

(5)     Người hỗ trợ đọc hoặc thông dịch viên;

(6)     Tài liệu giảng dạy chuyên ngành;

(7)     Phân tích nhiệm vụ (chia nhỏ các kỹ năng cần học thành các phần    nhỏ);

(8)     Tài liệu in cỡ lớn;

(9)     Tín hiệu âm thanh hoặc ánh sáng trên thiết bị;

(10)   Tư vấn; và

(11)   Sự điều chỉnh kỹ thuật giảng dạy phù hợp với phong cách học tập của học sinh.