Menu Close

(10.23) Khi tôi phát triển IEP của con mình, làm thế nào tôi có thể đưa vào các dịch vụ giáo dục nghề nghiệp?

(10.23) Khi tôi phát triển IEP của con mình, làm thế nào tôi có thể đưa vào các dịch vụ giáo dục nghề nghiệp?

Các dịch vụ giáo dục nghề nghiệp có thể được đưa vào trong IEP theo nhiều cách. Tùy thuộc vào độ tuổi và mức độ khả năng của con quý vị, mục tiêu hướng dẫn có thể được đưa vào trong các lĩnh vực kỹ năng vệ sinh đầu tóc, đào tạo kỹ năng xã hội và hành vi làm việc chung. Khi con quý vị lớn dần đến tuổi trung học cơ sở, dịch vụ giáo dục nghề nghiệp nên được đưa vào trong IEP qua trải nghiệm đào tạo trong lớp học và trong cộng đồng.

Ví dụ: trải nghiệm có thể bao gồm đào tạo về đi lại trên các tuyến đường trong lịch trình hàng ngày của học sinh (đi bộ và sử dụng phương tiện công cộng), đào tạo về các nhiệm vụ công việc cụ thể trong lớp học và tại các địa điểm trên khắp cộng đồng như các doanh nghiệp hoặc ngành địa phương.

Trong số các dịch vụ liên quan được liệt kê trong luật liên bang là dịch vụ tư vấn phục hồi chức năng. [20 U.S.C. Sec. 1401(26); 34 C.F.R. Sec. 300.34(a).] Đây là những dịch vụ được cung cấp bởi nhân viên có trình độ cho học sinh khuyết tật trong các buổi tư vấn cá nhân hoặc theo nhóm giúp tập trung đặc biệt vào phát triển nghề nghiệp, chuẩn bị nghề nghiệp, đạt được sự độc lập và hòa nhập trong công việc và cộng đồng. Thuật ngữ này cũng bao gồm các dịch vụ phục hồi nghề nghiệp được cung cấp cho học sinh khuyết tật bằng các chương trình phục hồi chức năng hướng nghiệp được tài trợ theo Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973. [34 C.F.R. Sec. 300.34(c)(12).] Dịch vụ liên quan này nên được yêu cầu cho mọi học sinh nhận giáo dục đặc biệt có nhu cầu trong các lĩnh vực phát triển nghề nghiệp, chuẩn bị việc làm, đạt được sự độc lập, hoặc hòa nhập cộng đồng và nơi làm việc.