Menu Close

(10.14) Điều gì xảy ra nếu một cơ quan tham gia không cung cấp dịch vụ chuyển tiếp theo thỏa thuận được liệt kê trong IEP?

(10.14) Điều gì xảy ra nếu một cơ quan tham gia không cung cấp dịch vụ chuyển tiếp theo thỏa thuận được liệt kê trong IEP?

Nếu một cơ quan tham gia đồng ý cung cấp dịch vụ chuyển tiếp và sau đó không thực hiện, học khu phải tổ chức một cuộc họp của nhóm IEP càng sớm càng tốt để xác định các chiến lược thay thế nhằm đáp ứng các mục tiêu của ITP. Học khu chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo rằng các dịch vụ chuyển tiếp được cung cấp. Tuy nhiên, điều này không khiến bất kỳ cơ quan tham gia nào (bao gồm cả cơ quan phục hồi chức năng hướng nghiệp của tiểu bang) giảm bớt trách nhiệm cung cấp hoặc thanh toán cho bất kỳ dịch vụ nào mà cơ quan sẽ cung cấp cho học sinh khuyết tật đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện của cơ quan đó. [20 U.S.C. Sec. 1412(a)(12)(B); 34 C.F.R. Sec. 300.324(c); Cal. Ed. Code Sec. 56345.1(c).]