Menu Close

(10.4) Chương Trình Chuyển Tiếp Cá Nhân (Individual Transition Plan, ITP) là gì?

(10.4) Chương Trình Chuyển Tiếp Cá Nhân (Individual Transition Plan, ITP) là gì?

Chương Trình Chuyển Tiếp Cá Nhân (Individual Transition Plan, ITP) là một thuật ngữ không có trong luật liên bang và tiểu bang. Tuy nhiên, ITP xuất hiện với ý nghĩa là tài liệu bằng văn bản được thiết kế để giúp chuẩn bị cho học sinh chuyển từ cuộc sống trường học sang cuộc sống sau khi ra trường. [20 U.S.C. Sec. 1401(34); 34 C.F.R. Sec. 300.320(b), Cal. Ed. Code Secs. 56462 & 56345.1.] Điều quan trọng là phải hiểu rằng việc thẩm định chuyển tiếp, lập kế hoạch và phát triển ITP là một phần của quy trình IEP. ITP phải dựa trên nhu cầu, sở thích và mối quan tâm của học sinh đồng thời phản ánh các mục tiêu riêng của học sinh. Mục tiêu, lịch biểu và những người chịu trách nhiệm đáp ứng các mục tiêu nên được viết vào ITP và là một phần của IEP. ITP là một thành phần trong chương trình IEP của con quý vị.