Menu Close

(10.15) Điều gì xảy ra nếu học khu không cung cấp các dịch vụ chuyển tiếp được liệt kê trong IEP hoặc ITP?

(10.15) Điều gì xảy ra nếu học khu không cung cấp các dịch vụ chuyển tiếp được liệt kê trong IEP hoặc ITP?

Khi học khu không cung cấp các dịch vụ chuyển tiếp được ghi trong IEP của học sinh thì phụ huynh, cá nhân, cơ quan hoặc tổ chức công có thể nộp đơn khiếu nại lên Sở Giáo Dục California (California Department of Education). [5 C.C.R. Sec. 4650(a)(7)(D).] Xem Chương 6, Thông Tin về Phiên Điều Trần theo Thủ Tục Pháp Lý/Khiếu Nại Về Tuân Thủ.