Menu Close

(10.21) Khi nào tôi nên yêu cầu thẩm định nghề nghiệp và thẩm định nên bao gồm những gì?

(10.21) Khi nào tôi nên yêu cầu thẩm định nghề nghiệp và thẩm định nên bao gồm những gì?

Cuộc “đánh giá khả năng làm việc theo chức năng” có thể được tiến hành trước khi con quý vị đăng ký tham gia giáo dục nghề nghiệp. [34 C.F.R. Sec. 300.43(a)(2)(v).] Quá trình thẩm định cần xác định mối quan tâm, năng khiếu, thành tích và tiềm năng nghề nghiệp. Một loạt các quy trình thẩm định đã được phát triển để đo lường mức độ năng lực của con quý vị liên quan đến sự nghiệp và nghề nghiệp được chọn như mẫu công việc, quan sát công việc, cơ sở làm việc mô phỏng, kiểm tra sự linh hoạt của tay, kiểm kê mối quan tâm nghề nghiệp và kiểm tra năng khiếu.

Mối quan tâm nghề nghiệp có thể được xác định thông qua việc sử dụng các hoạt động kiểm kê mối quan tâm nghề nghiệp và các cuộc phỏng vấn với học sinh, phụ huynh và giáo viên trước đây. Kinh nghiệm, sở thích và hoạt động khám phá nghề nghiệp trước đây rất hữu ích trong việc xác định mối quan tâm của học sinh trong các lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể.

Đối với những học sinh khuyết tật nghiêm trọng hơn, những người mà bài kiểm tra nghề truyền thống không hợp lệ hoặc những người không thể giao tiếp thì thẩm định chức năng có thể phù hợp hơn.

Năng khiếu nghề nghiệp (như sự linh hoạt của tay, phối hợp mắt/tay, kỹ năng vận động tinh và trí thông minh chung) được kiểm tra để pha trộn mối quan tâm nghề nghiệp của học sinh với điểm mạnh và hạn chế nghề nghiệp.