Menu Close

(10.8) Làm cách nào nhóm IEP có thể xác định nhu cầu chuyển tiếp của con tôi và các dịch vụ nên được cung cấp?

(10.8) Làm cách nào nhóm IEP có thể xác định nhu cầu chuyển tiếp của con tôi và các dịch vụ nên được cung cấp?

Năm thành phần chính của quá trình chuyển tiếp là: chỉ dẫn, dịch vụ liên quan, trải nghiệm cộng đồng, mục tiêu phát triển nghề nghiệp và các mục tiêu cuộc sống trưởng thành sau khi ra trường, và, nếu thích hợp, việc tiếp thu các kỹ năng sống hàng ngày và việc cung cấp đánh giá khả năng làm việc. [34 C.F.R. Sec. 300.43.]

Học khu phải tiến hành thẩm định phù hợp trong các lĩnh vực trên để xác định nhu cầu chuyển tiếp của con quý vị và các dịch vụ cần có để đáp ứng các nhu cầu đó. Quá trình thẩm định nên được tuân theo vì đó là quá trình cho bất kỳ lĩnh vực cần thiết nào khác. [34 C.F.R. Secs. 300.301, 300.304(b); Cal. Ed. Code Sec. 56320(f).] Xem Chương 2, Thông Tin về Các Đánh Giá/Thẩm Định.

Ngoài ra, học khu cũng phải cân nhắc thông tin đầu vào mà học sinh và phụ huynh cung cấp trong việc xây dựng ITP. Học sinh không cần phải thích nghi với một tùy chọn chương trình cố định, phù hợp với tất cả các trường hợp. Thay vào đó, điều quan trọng là phải lập kế hoạch một cách sáng tạo và tập trung vào khả năng, nhu cầu, sở thích và mục tiêu sau trung học của cá nhân con quý vị.