Menu Close

(10.17) Mối quan hệ giữa dịch vụ chuyển tiếp và giáo dục nghề nghiệp là gì?

(10.17) Mối quan hệ giữa dịch vụ chuyển tiếp và giáo dục nghề nghiệp là gì?

Giáo dục nghề nghiệp được định nghĩa rộng rãi trong định nghĩa chung về giáo dục đặc biệt là “các chương trình giáo dục có tổ chức liên quan trực tiếp đến việc chuẩn bị cho các cá nhân làm việc được trả lương hoặc không được trả lương, hoặc để chuẩn bị thêm cho một nghề nghiệp không cần bằng tú tài hoặc bằng cấp cao”.  [34 C.F.R. Sec. 300.39(b)(5).] Ngoài ra, đào tạo nghề được bao gồm trong định nghĩa về các dịch vụ chuyển tiếp. [34 C.F.R. Sec. 300.43.] Vì giáo dục và đào tạo nghề nghiệp có thể là một phần quan trọng trong các dịch vụ chuyển tiếp của học sinh, nên đó cũng là một phần chính của quy trình lập kế hoạch ITP.