Menu Close

(10.11) Làm thế nào học sinh có thể tham gia vào việc phát triển kế hoạch chuyển tiếp của chính mình?

(10.11) Làm thế nào học sinh có thể tham gia vào việc phát triển kế hoạch chuyển tiếp của chính mình?

Học sinh phải được mời tham dự bất kỳ cuộc họp ITP nào. Cuộc họp này tập trung vào con người, vì vậy cuộc họp phải tập trung vào nhu cầu và mong muốn của học sinh cho tương lai. Mục đích và mục tiêu trong ITP của học sinh cần phải nhấn mạnh đến sở thích của trẻ và bao gồm tất cả các lĩnh vực cuộc sống, chẳng hạn như nhà, công việc, cộng đồng, xã hội, v.v. Trong cuộc họp, việc liệt kê những điểm mạnh, nhu cầu, ước mơ, nỗi sợ hãi và mong muốn của cá nhân học sinh và những kỳ vọng của gia đình có thể sẽ hữu ích.

Cuộc họp phải được tiến hành theo cách học sinh có thể hiểu về quy trình lập kế hoạch và tham gia đầy đủ. [34 C.F.R. Sec. 300.321(b)(1).] Nếu học sinh không tham gia vào cuộc họp IEP, học khu sẽ phải thực hiện các bước khác để đảm bảo rằng sở thích và mối quan tâm của học sinh được cân nhắc. [34 C.F.R. Sec. 300.321(b)(2).]