Menu Close

(10.28) Sở Phục Hồi Chức Năng California có trách nhiệm trong việc hỗ trợ con tôi chuyển từ giáo dục đặc biệt sang cuộc sống trưởng thành sau khi ra trường không?

(10.28) Sở Phục Hồi Chức Năng California có trách nhiệm trong việc hỗ trợ con tôi chuyển từ giáo dục đặc biệt sang cuộc sống trưởng thành sau khi ra trường không?

Có. Cơ quan phục hồi nghề nghiệp của mỗi tiểu bang phải xây dựng kế hoạch của tiểu bang trong đó có chính sách và thủ tục phối hợp giữa cơ quan và các nhân viên giáo dục chịu trách nhiệm về giáo dục đặc biệt. Sở Phục Hồi Chức Năng California phải cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các học khu trong việp lập kế hoạch và dịch vụ chuyển tiếp trong các lĩnh vực như phục hồi chức năng nghề nghiệp và phát triển IEP. [29 U.S.C. Sec. 721((a)(11)(D).]

Kế hoạch của tiểu bang phải bao gồm các thủ tục để xác định các học sinh cần dịch vụ chuyển tiếp và cung cấp dịch vụ tiếp cận cho những học sinh này càng sớm càng tốt trong quá trình lập kế hoạch chuyển tiếp. Các thủ tục tiếp cận phải mô tả mục đích của chương trình phục hồi chức năng nghề nghiệp, các yêu cầu hội đủ điều kiện, thủ tục đăng ký và phạm vi dịch vụ có thể được cung cấp cho các cá nhân hội đủ điều kiện. Tiểu bang phải cung cấp kế hoạch cá nhân hóa về việc làm càng sớm càng tốt trong quá trình lập kế hoạch chuyển tiếp, nhưng không muộn hơn thời điểm con quý vị ra trường.
[34 C.F.R. Secs. 361.22(a)-(b).]