Menu Close

(14.10) Nếu con tôi yêu cầu điều chỉnh hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác khi trẻ trở lại trường sau một thời gian vắng mặt, học khu có phải xây dựng kế hoạch trước để cung cấp hỗ trợ, dịch vụ hoặc điều chỉnh không?

(14.10) Nếu con tôi yêu cầu điều chỉnh hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác khi trẻ trở lại trường sau một thời gian vắng mặt, học khu có phải xây dựng kế hoạch trước để cung cấp hỗ trợ, dịch vụ hoặc điều chỉnh không?

Nếu con quý vị hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt, bất kỳ dịch vụ hoặc điều chỉnh nào cần thiết để giúp chuyển trẻ trở lại trường nên được thảo luận tại một cuộc họp nhóm IEP và được ghi vào IEP trước khi trẻ trở lại trường. [5 C.C.R. Sec. 3051.4 (d).] Quý vị có thể yêu cầu cuộc họp IEP ngay khi quý vị biết khi nào con mình sẽ trở lại trường để đảm bảo có đủ thời gian hoàn thành quá trình giáo dục đặc biệt trước khi con quý vị vào lại trường công lập. Ngay khi học khu nhận được yêu cầu bằng văn bản của quý vị đối với cuộc họp IEP, cuộc họp phải được tổ chức trong vòng 30 ngày kể từ ngày học khu nhận được yêu cầu bằng văn bản của quý vị. [Cal. Ed. Code Sec. 56343,5.]

Mục 504 không đề cập cụ thể vấn đề này. Tuy nhiên, quý vị có thể yêu cầu cuộc họp chương trình 504 bất cứ lúc nào để thảo luận về các dịch vụ cần thiết sau khi học sinh đã trở lại trường. Không có mốc thời gian để tổ chức cuộc họp chương trình 504.

Nếu con quý vị là học sinh giáo dục phổ thông, học khu không phải cung cấp hỗ trợ, dịch vụ hoặc điều chỉnh.  Tuy nhiên, quý vị nên liên hệ với học khu để thảo luận về nhu cầu của con mình và phát triển một thỏa thuận không chính thức, không ràng buộc để hỗ trợ trẻ khi trẻ trở lại trường.  Trong trường hợp bị bệnh hoặc có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng, quý vị nên cân nhắc việc giới thiệu để có được khả năng hội đủ điều kiện nhận Mục 504 và giáo dục đặc biệt.