Menu Close

(14.8) Điều gì sẽ xảy ra nếu học khu thừa nhận tình trạng sức khỏe của con tôi, nhưng nói rằng trẻ không thực sự cần hướng dẫn chuyên môn hoặc trẻ có khả năng học thuật trên trung bình và do đó không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt?

(14.8) Điều gì sẽ xảy ra nếu học khu thừa nhận tình trạng sức khỏe của con tôi, nhưng nói rằng trẻ không thực sự cần hướng dẫn chuyên môn hoặc trẻ có khả năng học thuật trên trung bình và do đó không hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt?

Ngoài việc có tình trạng khuyết tật đủ điều kiện theo luật liên bang, con quý vị cũng phải “cần giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan”.  [34 C.F.R. Sec. 300.8(a).]  Ví dụ, nếu con quý vị có thể bị thụt lùi về mặt giáo dục — và thậm chí có thể bị trượt — do trẻ cần các dịch vụ hướng dẫn tại nhà hoặc bệnh viện kéo dài và/hoặc không liên tục, thì trẻ có khả năng “cần” giáo dục đặc biệt cho mục đích hội đủ điều kiện. Ngoài học thuật và tình trạng sức khỏe, trường học phải xem xét tình trạng cảm xúc hay các tình trạng khác của con quý vị ảnh hưởng bất lợi đến năng lực phi học thuật của trẻ như thế nào.

Theo luật tiểu bang, con quý vị hội đủ điều kiện nếu trẻ bị một khiếm khuyết “cần hướng dẫn và dịch vụ [chuyên môn] mà không thể được cung cấp với sự sửa đổi chương trình học thông thường” để đảm bảo FAPE được cung cấp cho học sinh.  [Cal. Ed. Code Sec. 56026(b).]

Bản thân trí thông minh hoặc khả năng học thuật trên trung bình không khiến cho học sinh không hội đủ tiêu chuẩn nhận giáo dục đặc biệt.  [Corchado v. Board of Education 86 F. Supp. 2d 168 (W.D.N.Y. 2000); Letter to Ulissi 18 Individuals with Disabilities Education Law Reporter (IDELR) 683 (U.S. Department of Education, Office of Special Education Programs (OSEP) 1992).]  Vì vậy, mặc dù học sinh có thể có trí thông minh hoặc khả năng học thuật trên trung bình, quý vị vẫn có thể cho thấy tình trạng của học sinh có “ảnh hưởng bất lợi đến kết quả học tập” theo yêu cầu của danh mục OHI.  Bất kể trí thông minh hay khả năng, tình trạng của học sinh phải có tác động bất lợi đến chức năng học tập của học sinh thì trẻ mới hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Xem Chương 3, Thông Tin về Tiêu Chí Đủ Điều Kiện và Câu Hỏi 7 ở trên để biết thêm thông tin về OHI and “ảnh hưởng bất lợi”.