Menu Close

(14.9) Việc sắp xếp “hướng dẫn tại nhà” cho học sinh hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt là gì?

(14.9) Việc sắp xếp “hướng dẫn tại nhà” cho học sinh hội đủ điều kiện nhận giáo dục đặc biệt là gì?

Hướng dẫn tại nhà (đôi khi được gọi là “nhà/bệnh viện”) là một tùy chọn chương trình giáo dục có sẵn cho học sinh khuyết tật không thể học trong môi trường trường học công lập.  Thông thường, học sinh ở tình huống sắp xếp này có nhu cầu sức khỏe đáng kể hoặc thách thức hành vi đáng kể và đã phải vật lộn để đi học trong một lớp học hành vi trường công, trường ngoài công lập hoặc môi trường sức khỏe tâm thần.

Bất kỳ chương trình hướng dẫn tại nhà nào cũng phải được thiết kế đặc biệt để đảm bảo rằng tiến bộ đối với kết quả và mục tiêu vẫn tiếp tục, ngay cả khi chương trình đang được cung cấp tại nhà học sinh.  Luật cũng yêu cầu học sinh có quyền tiếp cận — và đạt được tiến bộ trong — chương trình giáo dục phổ thông.  [20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i).]  Tất cả các quy trình tương tự phải được tuân thủ bởi nhóm IEP trong việc phát triển IEP cho học sinh được hướng dẫn tại nhà như được tuân theo đối với bất kỳ học sinh giáo dục đặc biệt nào khác.  [Letter to Boney 18 IDELR 537(OSEP 1991).]

Đối với học sinh có IEP, các dịch vụ được xác định bởi nhóm IEP bao gồm loại, thời lượng và số lượng dịch vụ hướng dẫn. Dịch vụ này khác với hướng dẫn tại nhà hoặc tại bệnh viện mà một học sinh khuyết tật tạm thời, (không phải là học sinh Mục 504 hoặc học sinh giáo dục đặc biệt) có thể nhận được, trong đó cho phép một giờ mỗi ngày. Xem Câu Hỏi 1 ở trên.   

Đối với học sinh giáo dục đặc biệt, giới hạn tùy ý một giờ mỗi ngày hướng dẫn tại nhà, mà không thẩm định cá nhân và không có sự xác định rằng giới hạn đó sẽ mang lại lợi ích giáo dục, không được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của học sinh đó.  Lợi ích giáo dục có nghĩa là tiến bộ đối với kết quả và mục tiêu của IEP trung tâm.  [County of San Diego v. Special Education Hearing Office, 93 F.3d 1458, 1467 (9th Cir. 1996).]  Nếu học khu giữ nguyên giới hạn một giờ mỗi ngày và quý vị không đồng ý, phụ huynh có thể nộp đơn khiếu nại về tuân thủ hoặc nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý.  Xem Chương 6, Thông Tin về Thủ Tục Pháp Lý/Tuân Thủ.