Menu Close

(14.21) Học khu có thể yêu cầu tôi thanh toán cho các dịch vụ điều dưỡng của con tôi hoặc sử dụng Medi-Cal để cho trẻ đi học không?

(14.21) Học khu có thể yêu cầu tôi thanh toán cho các dịch vụ điều dưỡng của con tôi hoặc sử dụng Medi-Cal để cho trẻ đi học không?

Không. Các dịch vụ mà trẻ cần để đi học và hưởng lợi từ giáo dục phải được miễn phí cho phụ huynh.  [20 U.S.C. Sec. 1401(29); 34 C.F.R. Sec. 104.33(c)(1).]

Học khu phải tìm đến các cơ quan công phi giáo dục khác, như chương trình Medi-Cal, để thanh toán cho các dịch vụ trước khi sử dụng tiền của chính mình.  Tuy nhiên, quý vị phải đồng ý cho học khu tiếp cận các phúc lợi hoặc bảo hiểm công bao gồm cả Medi-Cal. Quý vị không nhất thiết phải đồng ý.  Việc quý vị từ chối chấp thuận không làm giảm trách nhiệm của học khu trong việc đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ cần thiết được cung cấp miễn phí.  [34 C.F.R. Secs. 300.154(a)(1) & (d)(2)(iv).]  Học khu không thể yêu cầu quý vị thanh toán các chi phí tự trả, chẳng hạn như các khoản khấu trừ hoặc các khoản đồng thanh toán (nhưng học khu có thể thanh toán các chi phí này).  Ngoài ra, học khu không thể yêu cầu quý vị đăng ký Medi-Cal hoặc sử dụng Medi-Cal của con mình nếu việc sử dụng đó sẽ:

  • Làm giảm bảo hiểm trọn đời có sẵn của quý vị hoặc bất kỳ phúc lợi bảo hiểm nào khác;
  • Khiến gia đình phải thanh toán cho các dịch vụ sẽ được Medi-Cal bao trả và các dịch vụ đó là bắt buộc đối với con quý vị ngoài thời gian trẻ đi học;
  • Tăng phí bảo hiểm hoặc dẫn đến ngừng phúc lợi; hoặc
  • Có nguy cơ mất khả năng hội đủ điều kiện “miễn trừ căn cứ theo gia đình và cộng đồng” của trẻ, dựa trên “các chi phí liên quan đến sức khỏe tổng hợp”.

[34 C.F.R. Sec. 300.154(d)(2).]

Ngay cả khi học khu yêu cầu quý vị đồng ý sử dụng các phúc lợi công cộng và đáp ứng các yêu cầu được liệt kê ở trên, quý vị vẫn có thể từ chối chấp thuận.