Menu Close

(14.25) Nếu y tá duy nhất của học khu làm việc tại một địa điểm trường học nhất định, con tôi có phải đi xe buýt đến trường đó không?

(14.25) Nếu y tá duy nhất của học khu làm việc tại một địa điểm trường học nhất định, con tôi có phải đi xe buýt đến trường đó không?

Học khu có thể cố gắng giảm chi phí cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất chuyên môn cho học sinh bằng cách tập trung học sinh vào một số địa điểm trường học nhất định nơi có dịch vụ điều dưỡng.  Do đó, luật tiểu bang quy định rằng: “Mục đích của Cơ Quan Lập Pháp là không có nội dung nào trong mục này có thể gây ra việc xếp lớp cho [special education students] tại các địa điểm trường không phải vì những nơi đó trẻ có thể đến mà vì nhu cầu của trẻ đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất chuyên môn”.  [Cal. Ed. Code Sec. 49423.5(h).]