Menu Close

(14.16) Con tôi cần uống thuốc khi ở trường. Trường học phải hỗ trợ gì để đảm bảo thực hiện được việc đó?

(14.16) Con tôi cần uống thuốc khi ở trường. Trường học phải hỗ trợ gì để đảm bảo thực hiện được việc đó?

Học sinh nhận giáo dục đặc biệt hoặc có chương trình Mục 504 phải được nhân viên nhà trường hỗ trợ cho dùng thuốc nếu chương trình cá nhân của trẻ yêu cầu.  [5 C.C.R. Sec. 610(d).]  Phòng Dân Quyền (Office for Civil Rights, OCR) đã xác định rằng việc học khu từ chối hỗ trợ học sinh dùng thuốc như một phần của chương trình 504 là phân biệt đối xử theo Mục 504.  [San Juan Unified School District, 20 IDELR 549 (W.D. Cal. 1993).]  Lý do tương tự cũng được áp dụng cho một học sinh có IEP.

Tuy nhiên, các dịch vụ này không chỉ dành cho học sinh khuyết tật, mà còn cho học sinh giáo dục thông thường.  Luật tiểu bang quy định rằng học khu có thể sử dụng y tá trường học hoặc những người khác để hỗ trợ học sinh dùng thuốc (1) nếu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ủy quyền của học sinh chỉ định phương pháp, số lượng và thời gian cho dùng thuốc (và bất kỳ thông tin liên quan nào khác theo yêu cầu của trường); và, (2) nếu phụ huynh cung cấp yêu cầu bằng văn bản cho việc hỗ trợ này.  Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe được ủy quyền là người được cấp phép kê đơn thuốc ở California.  [5 C.C.R. Secs. 600 & 601(a); Cal. Ed. Code Sec. 49423.] 

Thuốc có thể bao gồm thuốc theo toa hoặc thuốc không kê toa, thuốc bổ và thảo dược.  [5 C.C.R. Sec. 601(b).]  Các quy định không cấm cho dùng bất kỳ loại thuốc cụ thể nào tại trường, chẳng hạn như Diastat để kiểm soát động kinh.  Nếu học sinh tìm kiếm sự giúp đỡ của nhân viên khi dùng thuốc không kê toa, có khả năng sẽ cần sự cho phép của bác sĩ.

 Là một phần trong văn bản yêu cầu nhân viên hỗ trợ trong việc cho dùng thuốc, học khu có thể yêu cầu quý vị cho phép học khu liên lạc trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của trẻ về việc ủy quyền bằng văn bản của nhà cung cấp.  [5 C.C.R. Sec. 603(a)(2).]  Nếu quý vị lo lắng rằng nhân viên nhà trường có thể cố gắng thảo luận với bác sĩ về những điều khác ngoài chi tiết về việc cho con quý vị dùng thuốc, hãy đảm bảo rằng mọi ủy quyền đều được giới hạn cụ thể ở các vấn đề liên quan đến việc cho dùng thuốc.  Nếu học khu cung cấp biểu mẫu chấp thuận ở phạm vi rộng, quý vị nên thêm một hoặc hai câu trên chữ ký của mình, giới hạn ủy quyền cho học khu chỉ ở các vấn đề liên quan đến việc cho dùng thuốc.  Quý vị cũng nên cung cấp bản sao ủy quyền cho bác sĩ và làm rõ rằng ủy quyền đó chỉ giới hạn ở các chi tiết của việc cho dùng thuốc.